В удостоверението за наследници се посочват наследниците по закон (наследяването бива два вида – по закон и по завещание) на наследодателя. С  издаването на удостоверение за наследници, наследниците по закон получават възможността да се ползват на практика от имуществените права на наследодателя, които са преминали в тяхната правна сфера след смъртта на наследодателя, тъй като с това удостоверение те се легитимират като наследници пред компетентните държавни органи и лица.

Процедурата започва с подаване на молба – декларация по образец от лице, което има качеството на наследник, до кмета на общината по последния постоянен адрес на наследодателя. Справката се прави от регистъра на починалите лица, който е част от регистъра на населението в общината.

В молба-декларацията наследникът посочва наследниците по закон на наследодателя, по негова преценка. Към молба – декларацията се прилага препис от акта за смърт на наследодателя.

След справка в регистъра на населението на общината, органите на общинската администрация (най-често длъжностното лице по гражданското състояние), изброяват в удостоверението наследниците на наследодателя.

Срок
Удостоверението за наследници се издава по възможност веднага или в срок от 7 дни от датата на подаване на молба-декларацията.

Такса
Местната такса се определя с наредба за всяка община.

 

Реклама