Съгласно изискванията на Закона за енергийната ефективност, на законопроекта за етажната собственост, който е изготвен и внесен за обсъждане от МРРБ и следва да бъде одобрен от МС, на законопроекта за жилищните асоциации, както и с оглед ползването на редица финансови облекчения, е необходимо собствениците на апартаменти в блокове, подлежащи на саниране, да регистрират етажната собственост като юридическо  лице.

Съгласно внесеният за обсъждане законопроект за етажната собственост, етажната собственост е юридическо лице и се вписва в специален публичен регистър в общината или района, в общини с районно деление, по адреса на управление. Ето как ще става вписването, съгласно законопроекта:

Вписване в общината
В регистъра се вписват следните данни:

 1. наименование на Етажната собственост;
 2. трите имена и Единния граждански номер (ЕГН) на членовете на Управителния съвет или Управителя;
 3. адреса на управление на етажната собственост и адреса за кореспонденция;
 4. лицето, което представлява Етажната собственост.

Срок за заявяване за вписване
Управителният съвет или Управителят са длъжни да заявят за вписване етажната собственост в седемдневен срок след датата на провеждане на Общото събрание, или в седемдневен срок от влизането в сила на решението на съда, ако е имало обжалване.

Необходими документи
Заедно със заявлението се представят:

 1. справка с имената и подписите на инициаторите за свикване на първото Общо събрание;
 2. копие от обявата (поканата) за свикване на Общо събрание;
 3. копие от протокола на Общото събрание за провеждане на избора, с приложен списък с имената и подписите на участвалите в него собственици;
 4. информация за наименованието и адреса на управление на Етажната собственост;
 5. трите имена и Единния граждански номер (ЕГН) на членовете на Управителния съвет или Управителя;

Удостоверение за регистрация
Въз основа на представените документи кметът на общината или района издава Удостоверение за регистрация на Етажната собственост на представляващия Етажната собственост или на упълномощено от него лице.

Съгласно законопроекта, вписването на етажната собственост в общината като юридическо лице е условие за кандидатстване за финансиране на проекти за повишаване на енергийната ефективност от фонд ,,Енергийна ефективност".

Към настоящия момент регистрацията на етажната собственост като юридическо лице с цел кандидатстване по проекти за енергийна ефективност се извършва по съдебен ред, на основание чл.151 и сл. от Закона за енергетиката. Регистрацията се извършва по следния ред:

Регистрацията на асоциацията се извършва по реда на глава първа от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Първо се провежда учредително събрание. На това събрание се приема устав, който съдържа:

 1. наименованието на асоциацията;
 2. целите и средствата за тяхното постигане;
 3. седалището;
 4. размера на първоначалните вноски;
 5. предмета на стопанска дейност;
 6. органите на управление;
 7. правомощията на органите на асоциацията;
 8. правилата относно възникването и прекратяването на членството, както и реда за уреждане на имуществените отношения при прекратяване на членството;
 9. срока, за който е учредена асоциацията, ако има такъв;
 10. реда за определяне на размера и начина на внасяне на вноските.

Органи на асоциацията са общото събрание и управителят

Общото събрание се състои от всички членове на асоциацията - потребители на топлинна енергия. То е върховният орган на асоциацията и приема най-важните решения.

Управителят на асоциацията е физическо лице - член на асоциацията, което представлява асоциацията.

Резервация на наименование на сдружение
Проверката за уникалност на наименованието най-често се извършва от "Информационно обслужване" АД, което издава удостоверение за уникалност срещу заплащане на определена такса. Офисите на "Информационно обслужване" АД обикновено се намират в сградите на окръжните съдилища.

Необходими документи
В окръжния съд по местонахождение на блока трябва да се внесат следните документи:

 • Заявление за вписване. Заявлението трябва да е подписано от управителя.
 • Устав;
 • Протокол от учредително събрание;
 • Образец от подписа (спесимен) на лицето, които ще представлява асоциацията – нотариално заверен;
 • Удостоверение за уникалност на наименованието;
 • Свидетелство за съдимост на управителя;
 • Документ за платена държавна такса за вписване на асоциацията.

Прекратяване и ликвидация
Асоциацията се прекратява на основанията, предвидени в ЗЮЛНЦ. При прекратяване на асоциацията се извършва ликвидация. Ликвидацията се извършва от управителя или от определено от общото събрание лице. Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, реда за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

 

Регистрация по БУЛСТАТ

Регистрацията се извършва в службите по вписванията на Агенцията по вписванията, намиращи се в седалищата на окръжните съдилища по регистрация на съответното юридическо лице. Регистрацията на субектите, вписани в съдебния регистър след 11.08.2005г., се извършва в следната последователност:

В 7-дневен срок от получаване на съдебното решение за регистрация представителят или изрично упълномощено лице, представя:

 • заявление за вписване по образец (в сила от 11.02.2006г.), в което се съдържат следните данни:
     - адрес за кореспонденция на територията на страната с всички държавни институции, както и телефон, факс, електронен адрес;
     - адрес на местоизвършване на дейността;
     - (в сила от 11.02.2006 г.) данни, необходими за Регистъра на статистическите единици.
 • Заверен от съда препис от съдебното решение за вписване в съответния съдебен регистър;
 • Документ за платена държавна такса по тарифа, одобрена от МС. Таксата за вписване на фондация и сдружение е 40лв.
 • Регистрационен въпросник и/или регистрационна справка относно данните, подлежащи на вписване.

При вписването на лицата в регистъра се издава регистрационно удостоверение за кода по БУЛСТАТ.

Картата за идентификация на лицата се издава на представителя. При повече от един представител, при поискване се издава карта за идентификация на всеки от тях. По искане на представителя или на изрично упълномощеното лице, се издава карта за идентификация с монтиран микропроцесорен чип, който съдържа данните, вписани в регистъра в електронен вид. Картите се издават в 14-дневен срок от поискването и се получават само от титуляра на картата за идентификация.

Служебно вписване
След изтичане на едномесечен срок от възникване на задължението за вписване в регистъра, се извършва служебно вписване по искане на НОИ или на данъчен орган. Вписването се извършва въз основа на вписвания в други публични регистри и е за сметка на вписаното лице.

Регистрация в ТП на НОИ
Юридическите лица, клоновете им и едноличните търговци се регистрират в териториалните поделения на Националния осигурителен институт в 7-дневен срок от вписването им в съдебния регистър или от акта за учредяването им. 

 

Вписване в регистър БУЛСТАТ на промени в обстоятелствата на сдружение

При всяка промяна на данните, които се съдържат в досието на регистрираното лице, представителят или изрично упълномощено лице е задължен в 7-дневен срок от получаване на съдебното решение за вписване на промени да извърши вписване на промените в службата по вписванията в окръжния съд по регистрация на сдружението.

За вписване на промени се подават следните документи:

 • Заявление за вписване по образец (в сила от 11.02.2006г.);
 • Заверен от съда препис от съдебното решение за вписване на промени;
 • Издадената карта за идентификация;
 • Документ за платена държавна такса. Таксата за вписване на промени в регистър БУЛСТАТ, които налагат издаването на нова карта за идентификация, за сдружение и фондация е 30лв.
 • Регистрационен въпросник и/или регистрационна справка относно данните, подлежащи на вписване.

При вписването на промени в обстоятелствата, които се съдържат в картата за идентификация, се издава ново регистрационно удостоверение за кода по БУЛСТАТ и нова картата за идентификация на представителя.            

При прекратяване на сдружението, неговият представител е длъжен в 7-дневен срок от получаване на съдебното решение за прекратяване да представи заверено копие от него в регистър БУЛСТАТ и да върне издадената картата за идентификация.

В регистър БУЛСТАТ се извършва служебно вписване на заличаването на лицата при изтичане на срока им на съществуване или въз основа на вписвания в други регистри.

Агенцията по вписванията обявява за невалидни невърнатите карти за идентификация на прекратените субекти и картите с промяна на обстоятелствата, вписани в тях. Номерата на тези карти се публикуват в Интернет на страницата на Агенцията по вписванията.

 

Реклама