Разрешение за търговия с тютюн и тютюневи изделия

Печат

Производството се урежда от Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ) и от Правилника за приложение на ЗТТИ. Съгласно тези актове търговия с тютюневи изделия на вътрешния пазар може да се извършва само от физически или юридически лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон и са получили разрешение от кмета на общината по местонахождението на обекта. Търговия с тютюневи изделия може да се извършва в обекти - складове, специализирани магазини за търговия с тютюневи изделия, магазини за продажба на хранителни и нехранителни стоки, магазини за продажба на вина и спиртни напитки, бензиностанции, автомати за продажба на тютюневи изделия, павилиони, ресторанти, питейни заведения и барове.

За получаване на разрешително обектите трябва да отговарят на следните условия:

 1. да имат поставен на видно за потребителите място надпис на български език "Цигари" или "Тютюневи изделия";
 2. да имат обособени самостоятелни помещения или части от тях,

Производството започва с подаване на заявление по образец  до кмета на общината (района). Към заявлението се прилагат следните документи:

Лицето не може да започне дейност преди издаване на разрешението.

 

Издаване на разрешение

Кметът на общината издава разрешението в срок 30 дни след постъпване на заявлението. Разрешението се издава без срок.

Търговските обекти, получили разрешение за търговия с тютюневи изделия, се вписват в специален регистър, който се води в съответната община от длъжностно лице, определено със заповед на кмета.

Разрешението се издава за всеки обект поотделно.

Разрешението се поставя на видно място в обекта.

 

Забрана за продажба на тютюневи изделия

Забранява се продажбата на тютюневи изделия:

 1. на територията на детски ясли и градини, училища, общежития за ученици, лечебни и здравни заведения;
 2. на лица под 18 години;
 3. с нарушена цялост на потребителската опаковка;
 4. без фактура за покупка на продавани тютюневи изделия и сертификат за произход;
 5. които не съответстват на здравните изисквания;
 6. с вреди и дефекти, увреждащи техните потребителски качества;
 7. без посочени върху опаковката задължителни елементи за информиране на потребителите на български език и кодировката на тютюневите изделия на българския и чуждестранния производител;
 8. необлепени с бандерол;
 9. без обявяване цените на тютюневите изделия на достъпно за клиента място и по подходящ за възприемане начин;
 10. в насипно състояние на отделни късове или бройки и отворени опаковки, на пури и пурети, върху които няма облепен акцизен бандерол;
 11. от автомати за продажба на тютюневи изделия;
 12. за орална употреба;
 13. неотговарящи на изискванията за съдържание на катран, никотин и въглероден оксид;
 14. с потребителски опаковки, неотговарящи на изискванията за етикетиране, маркировка и външно оформление;
 15. върху опаковките на които има текстове, названия, търговски марки, както и фигуративни или други знаци, определящи даден продукт като по-малко вреден;
 16. на спортни прояви и обществени мероприятия, организирани за деца и ученици.

 

Такса

Размерът на таксата за издаване на разрешението се определя от общински съвет по реда на чл.113 от ЗМДТ въз основа на разходите, извършвани от общината за обработката на документите и за контрола по спазването на изискванията за извършване на дейността.

При прекратяването на дейността на даден търговски обект общината възстановява частта от годишната такса, пропорционална на периода, през който дейността не се осъществява

Съгласно чл.113, ал.2 от ЗМДТ таксите са два вида:

 1. първоначална - за издаване на разрешение за търговия;
 2. годишна - за контрол по спазване на изискванията за извършване на търговия с тютюневи изделия;

Първоначалната такса се заплаща при предявяване на искането за издаване на разрешение, а годишната такса - до 31 януари.

За годината на издаване на разрешението или на започване на дейността годишната такса се заплаща в размер 1/12 част от годишната такса за всеки пълен месец до края на годината, включително месеца на издаването.