Нотариална заверка на преписи от официални документи

Печат

Съгласно чл.143, ал.2 от ГПК официално заверени преписи или извлечения от официални документи имат същата доказателствена сила, както и оригиналите. Нотариално завереният препис преставлява нов удостоверителен официален документ, който може да се използва пред всички институции или лица, като притежателят му запазва оригинала за себе си.