Съгласно Закона за гражданската регистрация, всяко лице, подлежащо на гражданска регистрация, е задължено да заяви писмено своя постоянен и настоящ адрес.

Постоянният и настоящият адрес на новороденото дете съвпадат със съответните адреси на родителите му.  Когато родителите имат различни постоянни адреси, те избират един от тях за детето си.  Когато родителите имат различни настоящи адреси, настоящият адрес на майката е настоящ адрес и за детето.

Адресна регистрация на лицето е отразяване на постоянния и настоящия им адрес в регистрите на населението и в Национална база данни "Население".

Адресната регистрация се извършва от общините и кметствата при подаване на заявление от лицето.

Постоянен адрес
Постоянен адрес е адресът в населеното място, което лицето избира да бъде вписано в регистрите на населението.

Постоянният адрес е винаги на територията на Република България. Всяко лице може да има само един постоянен адрес. Всеки български гражданин трябва да бъде вписан в регистъра на населението на едно населено място. Български граждани, живеещи предимно в чужбина, които не са вписани в регистрите на населението и не могат да посочат постоянен адрес в Република България, се вписват служебно в регистрите на населението на район "Средец" на град София.

Всеки собственик или ползвател на жилище може да възрази пред кмета на общината срещу ползването на неговия адрес от трети лица.

Настоящ адрес
Настоящ адрес е адресът, на който лицето пребивава.

Всяко лице има само един настоящ адрес. Настоящият адрес на българските граждани, на които мястото на пребиваване е в чужбина, се отразява в автоматизираните информационни фондове само с името на държавата, в която пребивават.

Осъществяване на процедурата

Адресната регистрация се извършва от длъжностното лице от служба ЕСГРАОН към общината или кметството;

За заявяване на постоянен адрес се подава заявление по образец до органите на общинската администрация (кмета) или до органите по чл. 1, ал. 2 от Закона за българските документи за самоличност - Министерството на вътрешните работи, Министерството на външните работи, Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на отбраната и Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет.

Заявяването се извършва лично, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно. За малолетни и непълнолетни и за поставени под запрещение лица заявяването се извършва от законните им представители.

Настоящият адрес се заявява чрез подаване на адресна карта от лицето до общинската администрация. Заявяването се извършва лично, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно. За малолетни и непълнолетни и на поставени под запрещение лица заявяването се извършва от законните им представители.

Български гражданин, живеещ предимно в чужбина, може да заяви постоянния и настоящия си адрес и чрез заявление за издаване на български документ за самоличност, подадено чрез дипломатическите или консулските представителства на Република България.

Промяна на адрес
Заявлението за промяна на постоянен адрес се подава в общината или кметството, където лицето избира да бъде вписано в регистрите за населението. Всяко лице е длъжно в срок 30 дни да заяви промяната на настоящия си адрес. Адресната карта за промяна на настоящ адрес се подава в общината или кметството, където лицето пребивава, и в 5-дневен срок се изпраща за актуализация на Национална база данни "Население".

Лицата, предоставили подслон в хотел, мотел, почивен дом или друго място за подслон, са длъжни да регистрират в специални книги отседналите, като при поискване предоставят данните от тях на органите на местната власт или на Министерството на вътрешните работи.

Такса
Това е местна такса, съгласно ЗМДТ и размерът и се определя с наредба на общинския съвет за всяка община, в зависимост от разходите за осъществяване на процедурата. За София, за адресна регистрация или за издаване на удостоверение за постоянен или настоящ адрес се събира такса в размер на 0.80лв.

 

Реклама