Процедурата е нормативно регламентирана от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 14 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № 14).

Целта на процедурата е издаването на заповед от изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра във връзка със създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри. За поземлен имот, група имоти, квартал, населено място или селищно образувание може да се изработи и одобри част от кадастрална карта в следните случаи:

 1. за изработване на подробен устройствен план;
 2. за урбанизирани (застроени) територии, за които няма изработени и одобрени кадастрални планове или съществуващите планове не отговарят на изискванията;
 3. в други случаи, когато това се изисква със закон или с друг нормативен акт;
 4. по искане на инвеститор.

 

Компетентен орган

Процедурата започва с подаване на молба от инвеститор или собственик за отделен имот или група имоти. Молбата се адресира до и производството се открива със заповед на:

 1. началника на службата по кадастъра по местонахождение на имота;
 2. изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, когато искането е за недвижим имот, намиращ се в район, за който има издадена заповед на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.

Всъщност те са компетентните органи, към които трябва да се адресира искането за издаване на кадастрална карта.

 

Необходими документи

Молбата трябва да бъде придружена от следните документи:

 1. Скица на имота, издадена от техническата служба на общината, когато имотът се намира в урбанизирана територия, за която има одобрен кадастрален план;
 2. Скица на имота, издадена от общинската служба "Земеделие и гори", когато имотът се намира в земеделски земи и гори;
 3. Когато искането е за група имоти:
     - схема-извадка от кадастралния план (за урбанизирани територии), издадена от общинската техническа служба;
     - схема-извадка от план за земеразделяне (за земеделски земи), издадена от общинската служба "Земеделие и гори";
     - схема-извадка от план за разделяне на гори и земи от горския фонд, издадена от общинската служба "Земеделие и гори".
 4. Техническо задание за изработване на кадастралната карта, което предварително е съгласувано със Службата по кадастъра;
 5. Данни за правоспособното лице, на което е възложено изработването на кадастрални карти и регистри – име, адрес, седалище и номер на заповедта на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра за вписване в регистъра на правоспособните лица;
 6. Писмено уверение за сключен договор с правоспособното лице за възлагане на работата;
 7. Застрахователна полица на правоспособното лице.

 

Ход на производството

След получаване на необходимите документи, службата по кадастъра ги изпраща на Агенцията по кадастъра за издаване на заповед на изпълнителния директор за откриване на производство по създаване на кадастрални карти и регистри на съответната територия. В заповедта се посочва наименованието и границите на района, за който ще се изработва кадастрална карта и регистър, правоспособното лице, на което се възлага изработването им, и графика на извършването на тази дейност. Заповедта съдържа и срок за означаване на границите на поземлените имоти, който не може да бъде по-кратък от 30 дни от обнародване на заповедта. Заповедта подлежи на обнародване в "Държавен вестник", както и публикуване в два централни ежедневника.

 

Срокове

Изпълнителният директор на Агенцията по кадастъра е длъжен да издаде заповедта в 7-дневен срок от получаване на преписката от съответната служба по кадастъра.

 

Обжалване

Отказът за издаване на заповед може да се обжалва по административен ред пред министъра на регионалното развитие и благоустройството или по съдебен ред по реда, предвиден от Закона за административното производство. Изричният отказ за издаване на заповед се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването на отказа, а мълчаливият отказ се обжалва в двуседмичен срок от изтичане на срока за издаване на заповедта. Жалбата се подава в писмена форма чрез изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра до министъра на регионалното развитие и благоустройството. В случай, че жалбата бъде отхвърлена, срокът за съдебно обжалване е 14-дневен, който започва да тече от изтичане на срока за произнасяне на министъра.

Заинтересованото лице може да предпочете направо обжалването по съдебен ред, без да използва административната фаза на обжалване. Това е допустимо само в случаите, когато срокът за обжалване по административен ред е изтекъл.

 

Реклама