Процедурата е регламентирана от Закон за устройство на територията (ЗУТ), Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционно проектиране (ЗКАИИП), Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ), Закон за държавните такси (ЗДТ).

Целта на процедурата по одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива е удовлетворяване инвестиционно намерение на възложител- собственик, лице, в полза на което е учредено право на строеж в чужд имот или лице, което има право да строи в чужд имот по силата на специален закон, спрямо имот, находящ се в урбанизирана или извън урбанизирана територия, чрез бърза и едновременно провеждана процедура по изменение (изработване) на подробен устройствен план (ПУП), включително работен устройствен план, и одобряване на инвестиционен проект, когато строежът не е предвиден в действащ подробен устройствен план. При това производство се провеждат едновременно процедура по устройствено планиране на територията (разрешаване на проектиране, одобряване на подробен устройствен план – нов, изменение на действащ ПУП, или изменение на запазващ действието си), процедура по съгласуване и одобряване на изработени инвестиционни проекти и процедура за издаване на разрешение за строеж. В този случай всичките части на комплексния проект се одобряват едновременно с издаването на разрешението за строеж, но срокът за обжалване и редът за съобщаване на отделните части на проекта не е един.

 

Действие на процедурата

Изработване и внасяне за одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива се допуска въз основа на разрешение на кмета на общината, областния управител или министъра на регионалното развитие и благоустройството. За целта възложителят подава мотивирано искане до органа, компетентен да одобри инвестиционните проекти и да издаде разрешение за строеж.

Комплексният проект за инвестиционна инициатива съдържа следните самостоятелни съставни части:

  1. Проект за подробен устройствен план (ПУП), включително работен устройствен план (РУП), когато такъв е небходим;
  2. Инвестиционен проект.

Частите на проекта се съгласуват и одобряват от органа, компетентен да одобри съответната съставна част на комплексния проект и при спазване на общия ред за одобряване на инвестиционни проекти. Съставните части на комплексния проект за инвестиционна инициатива се одобряват едновременно с издаване на разрешението за строеж.

Срокът на действие на комплексния проект за инвестиционна инициатива е 2 години от датата на издаване на последния акт – разрешение за строеж, освен ако действието му не бъде спряно от съда или по друга непреодолима причина.

 

Срок на процедурата

Срокът за одобряване или за връщане за преработка  (при установени нарушения на нормативни актове, устройствените правила и нормативи) на съставните части на комплексния проект за инвестиционна инициатива и за издаване на разрешение за строеж не може да надвишава:

  1. 7 дни – в случаите, когато инвестиционните проекти се съгласуват и одобряват въз основа на представени:
    а) оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежа;
    б) положително становище на органите по пожарна безопасност за строежите от първа до трета категория;
    в) предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.
  2. 1 месец – когато проектите не са придружени с оценка за съответствие.

Срокът започва да тече от датата на подаване на заявлението в деловодството на общината. Съставните части на одобрения инвестиционен проект (копие от одобрения подробен устройствен план за съответните части) се получават от вносителя в деловодството на техническата служба на общината/района срещу подпис и обозначаване на датата на получаването им.

 

Обжалване

Компетентният орган може да постанови отказ за одобряване на инвестиционния проект само по законосъобразност, като той трябва да бъде мотивиран. Комплексният проект за инвестиционна инициатива, съответно отказът да се одобри такъв, може да се обжалва пред съда по местонахождение на недвижимия имот и в зависимост от цената на засегнатия интерес. Когато интересът е неоценяем, компетентен е окръжният съд, за София- Софийски градски съд. Срокът за обжалване е 14-дневен и започва да тече от получаване на съобщението за издаване на разрешение за строеж. Когато одобряването, респективно отказът е постановен от областния управител или от министъра на регионалното развити и благоустройството, обжалването се развива по реда, предвиден в Закона за Върховния административен съд.

 

 

Реклама