Отстраняване на непълноти или грешки в кадастралните планове

Печат

Процедурата е регламентирана в Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).

Целта на процедурата е поправянето на непълноти и грешки в кадастралните планове. То се прилага и за попълване на одобрен кадастрален план с имоти, правото на собственост върху които се възстановява по силата на чл. 10, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, по реда на реституционните закони или предмет на сделки по приватизация.

 

Компетентен орган

Процедурата за поправка или попълване на кадастрален план започва с подаване на молба от собственика до началника на Службата по кадастъра по местонахождение на имота. В молбата трябва да се опише грешката или непълнотата и да е придружена от документ за собственост. В случаите, когато кадастралните карти и планове са одобрени по реда на отменените Закон за единния кадастър на Народна република България и Закон за териториалното и селищно устройство, измененията се одобряват със заповед на кмета на общината, респ. на кмета на района. И тук молбата се подава от собственика и се адресира до кмета на общината, респ. кмета на района, като се описва грешката, респ. непълнотата. Молбата се придружава с документ за собственост.

 

Ход на процедурата

В случаите, при които отстраняването на непълноти и грешки по кадастъра се извършва от Агенцията по кадастъра, непълнотите и грешките се установяват на място от съответната служба по кадастъра. При необходимост длъжностни лица от тази служба извършват геодезически измервания на границите на имотите. За направените констатации се съставя акт, който се подписва от актосъставителите, молителя и пряко заинтересуваните собственици – съседите на имота. След представяне на акта, изпълнителният директор на Агенцията по кадастъра или овластеният от него началник на службата по кадастъра, издава заповед за изменение на кадастралния план. Заповедта се съобщава на заинтересуваните лица по реда на Гражданско-процесуалния кодекс.

Непълнотите и грешките в кадастралния план могат да се установят на място и от техническата служба към общината. Когато е необходимо, нейни служители правят геодезични измервания на границите на имотите. За направените констатации се съставя акт, който се подписва от актосъставителите, молителя и заинтересуваните лица – съседите на имота. След представяне на констативния акт, кметът на общината издава заповед за поправка, съответно за попълване на кадастралния план.

 

Срокове

Срокът за издаване на заповедта на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра е 7-дневен, като може да бъде удължен до един месец, тъй като в производството е необходимо да се съберат доказателства и да се извършат проверки на място.

 

Обжалване

Отказът на кмета да издаде заповед за отстраняването на непълноти и грешки в кадастъра, както и издадената заповед, могат да се обжалват само по съдебен ред пред окръжния съд по местонахождение на имота.

Изричният отказ за издаване на заповедта от изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра се обжалва пред министъра на регионалното развитие и благоустройството в 7-дневен срок. Мълчаливият отказ за издаване на заповедта се обжалва в двуседмичен срок от изтичане на срока за издаване на заповедта. Жалбата се подава в писмена форма чрез изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра до министъра на регионалното развитие и благоустройството, като към нея се прилага препис за Агенцията по кадастъра, както и писмените доказателства. Министърът трябва да се произнесе в двуседмичен срок от получаването на жалбата. При отхвърляне на жалбата, заинтересованото лице може да го обжалва по съдебен ред пред окръжния съд по местонахождение на имота ( за София – пред Софийски градски съд). Срокът за обжалване е 14-дневен и тече от получаване на решението на министъра на регионалното развити и благоустройството.

Жалбата до съда може да се подаде без да е използвана възможността за административно обжалване. Това е допустимо само в случаите, когато е изтекъл срокът за обжалване по административен ред.