Процедурата е регламентирана в Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ), Закон за административното обслужване на физическите и юридически лица (ЗАОФЮЛ), Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Наредба № 3).

Процедурата има за цел създаването на документи-протоколи за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа. С тях се удостоверява наличието на условия за подготовка и откриване на строителната площадка и за започване на строително-монтажните работи по определена от общината строителна линия и ниво за строеж, за който са налице: одобрен инвестиционен проект; разрешение за строеж; осигурен от инвеститора/собственика строителен надзор (технически контрол) в строителството.

 

Приложение на документа

Документът е необходим на заявителя за:

 1. удостоверяване началото на строителството и заемането на терена, на който ще се осъществят строително-монтажните работи;
 2. за заверка на заповедната книга на строежа;
 3. за доказателство за законосъобразността на строежа.

 

Компетентен орган

Искането за откриване на строителна площадка и строителна линия и ниво за строежа се оформя като молба-заявление в писмена форма. Молбата се подава от собственика/възложителя до кмета на общината след издадено разрешение за строеж в деловодството на техническата служба на общината.

 

Необходими документи

Към молбата се прилагат следните документи:

 1. Документ за собственост и/или за учредено право на строеж;
 2. Разрешение за строеж;
 3. Договор за осигурен строителен надзор, когато е задължителен такъв или когато е сключен такъв по желание на възложителя, дори и да не се изисква. Към договора се прилагат лицензи, издадени от Дирекцията за национален строителен контрол за упражняване на строителен надзор на съответните видове строежи от съответното застрояване;
 4. Трасировъчен план и план за вертикална планировка;
 5. Данни за изпълнителя по договора за строителство и техническия ръководител на строежа;
 6. Разрешения и други документи, необходими в зависимост от конкретния вид строеж в съответствие с проекта за организация и изпълнение на строителството:
     - за заемане на тротоар и/или част от уличното платно;
     - за преминаване на строителна и транспортна техника през централни градски части и други зони с ограничен режим за преминаване;
     - за ограждане на строителната площадка с временна ограда;
     - за извозване на хумус;
     - за извозване на земни маси;
     - за извозване на строителни отпадъци;
     - за изкореняване и/или отсичане на съществуващи дървета.

 

Ход на процедурата

Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво се извършва от лицето, упражняващо строителен надзор за обекта, а за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната – от министъра на отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи или упълномощени от тях лица. За откриването на строителната площадка и определянето на строителната линия и ниво се съставя протокол с означение на регулационните и нивелетните репери. В протокола се отразяват мерките за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, безопасността на движението и опазването на съседните сгради, заварените сгради, мрежи и съоръжения в имота, които се запазват по време на строителството и след него, както и едноразмерната дървесна растителност, която не подлежи на премахване. Протоколът за откриване строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво се съхранява безсрочно в архива на администрацията, която е издала разрешението за строеж. Препис от протокола се съхранява от възложителя или лицето, упражняващо строителен надзор.

При достигане на проектните нива изкоп, цокъл, корниз (стреха) и било за сгради (съответно при ниво изкоп, преди засипване на новоизградени или преустроени подземни проводи и съоръжения и за заснемане в специализираните карти и регистри, проектна нивелета с възстановена или изпълнена настилка) лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител на строежите от пета категория са длъжни, преди да разрешат изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи, да извършат проверка и да установят съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти, разрешението за строеж и протокола за определяне на строителна линия и ниво, като при ниво изкоп е задължително присъствието на извършилия геоложкото проучване инженер-геолог и проектанта на конструктивната част. Лицето, упражняващо строителния надзор, или техническият ръководител на строежите от пета категория отразява резултата от извършената проверка при достигане на контролираните нива в протокола за определяне на строителна линия и ниво, включително отбелязва, че подземните проводи и съоръжения преди засипването им са отразени в специализираните карти и регистри и в тридневен срок изпраща завереното копие от протокола в общината (района). В тридневен срок от завършване на строителните и монтажните работи по фундаментите на строежа по искане на лицето, упражняващо строителен надзор или на техническия ръководител за строежите от пета категория, длъжностно лице от общинската (районната) администрация извършва проверка за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за прилагане на подробния устройствен по отношение на застрояването. В случай, че при проверката на достигнатите проектни нива се установяват съществени отклонения от строителните книжа, лицето, упражняващо строителен надзор, спира строителството със заповед, която вписва в заповедната книга на строежа, и съставя протокол за установените отклонения, който в тридневен срок изпраща в регионалната дирекция за национален строителен контрол.

 

Срокове

Законът за устройство на територията не предвижда срок, в който лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител на строежите от пета категория са длъжни да съставят протоколите за откриване на строителна площадка и за определяне строителна линия и ниво. В случай, че тези лица не изпълнят задълженията си за съставяне на съответните протоколи, строителят или заинтересувана друга страна – участник в строителството, могат да поискат изготвянето им. 

За съставяне на протоколите лицето, упражняващо строителния надзор, респ. техническият ръководител изпраща писмена покана до лицата, които следва да присъстват. Ако те или техен представител не се явят до 24 часа след определения в поканата срок, протоколите се подписват от явилите се страни и се отбелязват номерът и датата на поканата. Липсата на подпис на поканената, но неявила се страна, не е основание за обявяване на протоколите за недействителни.

 

Реклама