Процедурата е регламентирана в Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 14 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № 14).

Целта на процедурата е получаването на удостоверение от Агенцията по кадастъра за нанасяне в кадастъра на новопостроени, пристроени и надстроени сгради или за отразяване на преустройството (смяна на предназначението) на сгради, както и за нанасяне в кадастъра на други видове строежи – напр. пътища. Удостоверението е предпоставка за издаване на разрешение за ползване на обекта от Дирекцията за национален строителен контрол.

Компетентен орган

Производството започва с подаване на молба от собственика, съответно от инвеститора, до общинската техническа служба за нанасяне в кадастъра на новопостроения обект.

Необходими документи

Към молбата следва да се приложат следните данни и материали:

 1. Заверено писмо от съответната служба по кадастъра по местонахождение на имота – оригинал;

 2. Заверено копие от кадастрален лист;

 3. Документ за собственост – нотариален акт или договор за наем, когато обекта е отдаден под наем;

 4. Разрешение за строеж;

 5. Акт за узаконяване;

 6. Архитектурен проект при извършване на преустройство;

 7. Обяснителна записка;

 8. Данни за полските измервания във формат съгласно Приложение № 1 от Указания за изработване, приемане и одобряване на кадастрални планове, издадени от МТРС, 1997;

 9. Резултатите от обработка на измерванията;

 10. Координатен регистър на изходните и подробните точки;

 11. Ръчна скица с показани точките на работната геодезическа основа и подробните точки от заснетите сгради и обекти на техническата инфраструктура.

Ход на процедурата

След получаване на документ от общинската администрация за нанасяне в кадастъра собственикът/инвеститорът подава молба в Агенцията по кадастъра за издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР. Към молбата трябва да бъдат приложени следните документи:

 1. Документът от общинската администрация за нанасяне в кадастъра.

 2. Заверено писмо от съответната служба по кадастъра по местонахождение на имота – оригинал.

 3. Заверено копие от кадастрален лист.

 4. Документ за собственост – нотариален акт или договор за наем, когато обекта е отдаден под наем.

 5. Разрешение за строеж.

 6. Акт за узаконяване.

Срокове

Срокът за издаване на удостоверението за нанасяне в кадастъра е 3 дни. Удостоверението може да бъде издадено и в съкратени срокове: за 1 ден или за 4 часа. По изключение, когато за издаване на удостоверението се налага установяването на факти и обстоятелства, изискващи проверка и проучване на място или извършване на геодезически измервания, срокът може да бъде удължен до един месец.

Отказ и обжалване

Отказът за издаване на удостоверение по чл. 52, ал.5 от ЗКИР представлява отказ от извършване на административна услуга, следователно се спазва редът за обжалване, предвиден в Закона за административно обслужване на физическите и юридическите лица (ЗАОФЮЛ). Отказът на началника на съответната служба по кадастъра се обжалва по административен ред пред изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра. При изричен отказ жалбата се подава в 7-дневен срок, а при мълчалив отказ – в двуседмичен срок от изтичане срока за извършване на услугата. Жалбата се подава чрез началника на службата по кадастъра, като в 7-дневен срок от постъпването и може да я преразгледа. Ако не намери основание за преразглеждане на въпроса, той е длъжен да изпрати незабавно жалбата с цялата преписка до изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра. Изпълнителният директор разглежда жалбата в двуседмичен срок от постъпването й. В случай, че изпълнителният директор на Агенцията по кадастъра на свой ред откаже издаването на удостоверението, то заинтересованото лице може да обжалва и по съдебен ред по реда Закона за административното производство пред окръжния съд по местонахождение на имота (за София – Софийски градски съд).

 

Реклама