ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Срок за пререгистрация
Законът определя тригодишен срок, в който търговците и клоновете на чуждестранните търговци, вписани в търговския регистър и регистъра на кооперациите при окръжните съдилища, са длъжни да се пререгистрират по реда на ЗТР. С влизане в сила на ЗТР всички вписвания, заличавания и обявявания ще могат да се извършват само по реда, предвиден в него, като само започналите до влизането му в сила производства ще се приключват от съда по досегашния ред.

На практика търговците и клоновете на чуждестранни търговци, за да могат да заявяват вписване, заличаване или обявяване в единния електронен търговски регистър, ще следва да заявят преди и/или едновременно с това и своята пререгистрация. Пререгистрацията ще донесе и редици предимства за пререгистриралите се търговци и клонове на чуждестранни търговци, като възможността е да заявяват в кое да е от териториалните звена на агенцията по седалищата на окръжните съдилища, а справки и удостоверения ще могат да получават във всички териториални звена на агенцията, да изпращат и получават документи от търговския регистър в електронна форма и по електронен път. Кодът им по БУЛСТАТ ще стане техен единен идентификационен код (ЕИК), а с посочването на ЕИК пред държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, за търговеца и/или клона на чуждестранния търговец отпада изискването да доказва обстоятелства, вписани в търговския регистър или да представя актове, обявени в него.

Процедура по пререгистрация

1. Субекти

Субектите, подлежащи на пререгистрация, са всички търговци и клонове на чуждестранни търговци, вписани понастоящем в търговските регистри, водени от съответните окръжни съдилища, както и в регистъра на кооперациите. Процедурата по пререгистрация на субектите започва по тяхна инициатива с искане за издаване на удостоверение за актуално състояние от съответния окръжен съд по регистрацията им. Удостоверението за актуално състояние следва да се издаде от съда в 3-дневен срок, като държавна такса за издаването му не се дължи. След като се снабди с удостоверение за актуално състояние, търговецът, съответно клонът на чуждестранния търговец, чрез оправомощените по закон лица следва да заяви вписването си в търговския регистър пред Агенцията по вписванията. Заявяването се извършва чрез подаване на заявление по образец от А1 до А9, в зависимост от правната форма на търговеца, с което се заявяват за вписване т. нар. "основна група" обстоятелства. Например пререгистрацията на ЕТ ще се заяви с образец А1, дружество с ограничена отговорност - с образец А4, акционерно дружество - с образец А5 и т. н. До изтичане на срока по § 4, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър заявленията по образец съгласно приложения № А1 - А9 съдържат в група "Идентификация" в поле № 1 "ЕИК и фирма" и допълнително вътрешно поле "Фирмено дело", в което се попълва номерът на фирменото дело, годината и кодът на съда по регистрацията. Това вътрешно поле се попълва единствено при подаване на заявление за пререгистрация. В поле "ЕИК" се попълва кодът по БУЛСТАТ на търговеца. В съответните полета от заявлението се попълват данните от удостоверението за актуално състояние, издадено от съда, което съдържа актуалните към момента на заявяването данни за търговеца или клона на чуждестранния търговец от фирменото им дело, водено от съответния окръжен съд. Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър допълва, че при наличие на вписани допълнителни обстоятелства за търговците в съдебните регистри, които се заявяват с образците от "група Б" към съответния образец на заявление от "група А" се прилага и допълнително заявление по образец съгласно приложения № Б1 - Б6 в зависимост от вида на обстоятелствата, които подлежат на пререгистрация. Това допълнително задължение за заявяване е въведено с оглед на това, че тези специфични допълнителни обстоятелства не се съдържат нито в удостоверението за актуално състояние, издадено от съда по регистрация, нито в актуалния дружествен договор или устав на дружеството, а същите от своя страна подлежат на вписване в търговския регистър, съответно на пререгистрация. С наредбата се въвежда и още едно задължение за определени видове търговци - дружествата с ограничена отговорност, акционерните дружества, командитните дружества с акции и клоновете на чуждестранен търговец, а именно да приложат и заявление по образец № Г1, с което да представят за обявяване актуалния си учредителен акт, договор или устав (за клоновете на чуждестранни търговци - съответния акт на чуждестранния търговец), съдържащ всички изменения и допълнения. Със същото допълнително заявление търговците, които са задължени да представят за обявяване в търговския регистър годишен финансов отчет, представят за обявяване непредставените в търговския регистър актове по чл. 6, ал. 3 от Закона за търговския регистър за периода от 2004 г. до годината, предхождаща пререгистрацията.
Едновременно с пререгистрацията на търговеца се извършва пререгистрация на всичките му клонове. В тези случаи към заявлението търговецът представя и удостоверение за актуално състояние за пререгистрация за всеки клон, издадено от съответния окръжен съд по седалището му.
Допуска се едновременно подаване на заявление за пререгистрация и заявление за вписване, заличаване или обявяване, освен в случаите на преобразуване на търговец, съответно преустройство на кооперация, както и при прехвърляне на търговско предприятие. За вписването на ново обстоятелство и за обявяването на нов акт се дължи съответната държавна такса.
Пререгистрация се извършва и въз основа на акт на съдебен или друг държавен орган и на частен съдебен изпълнител, или въз основа на заявление на заинтересовано лице, когато са оправомощени по силата на закон да искат вписване, заличаване или обявяване в търговския регистър по партидата на търговец. В този случай агенцията изисква от окръжния съд по регистрацията на търговеца, съответно клона на чуждестранен търговец, за който се иска вписване, заличаване или обявяване, издаването на удостоверение за актуалното му състояние, съдържащо пълни данни за актуалните вписани обстоятелства, както и препис от актуалния дружествен договор или устав на търговското дружество или кооперацията. След пререгистрирането по този ред на търговец, който има клонове, агенцията незабавно изисква от съдилищата по седалището на всеки клон издаването на удостоверения за актуално състояние на клона и предоставяне на фирмените дела за сканиране на документите, отнасящи се за вписване на обстоятелствата за съответния клон.

2. Такса за пререгистрацията
Съгласно ЗТР пререгистрацията е безплатна. Ако обаче едновременно с пререгистрацията се заявява и вписване, заличаване или обявяване в търговския регистър за това заявяване следва да се внесе дължимата държавна такса.

3. Сканиране на фирменото дело на пререгистрираният търговец
След извършване на пререгистрацията на търговеца, съответно клона на чуждестранния търговец, съдът незабавно предоставя на агенцията достъп за снемане на електронен образ на цялото прономеровано фирмено дело. Създаването на електронен образ на фирменото дело на търговеца или клона на чуждестранен търговец, водено от съда, и въвеждането му в електронния търговски регистър цели да съхрани информация за документите, въз основа на които са извършвани вписванията, както и за представените по делото му актове, преди пререгистрацията. С оглед на това и за да се гарантира пълнотата и достоверността на информацията, и тук се извършва удостоверяване за идентичност между документите на хартиен носител от фирменото дело и тези от снетия им електронен образ, чрез полагане на електронен подпис от служител на агенцията.
След обработването и въвеждането от агенцията на електронно копие от фирменото дело в електронният търговския регистър на пререгистриралият се търговец съдът архивира делото – § 4, ал. 5, изр. посл. ЗТР. Това е специална хипотеза на архивиране на фирмени дела, извън тези по чл. 161 от Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища, издаден от Висшия съдебен съвет (Обн., ДВ, бр. 9 от 29 януари 2008 г.). Архивираното дело следва да бъде съхранявано от съда по регистрация в продължение на още 10 години, съгласно разпоредбата на чл. 166, ал. 1, т. 1 от Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища.

4. Съвпадение на наименованията на търговците
За вписаните в търговските регистри и регистрите на кооперациите търговци към окръжните съдилища по стария ред няма да се прилага изискването за уникалност на фирмата и същите при пререгистрация ще се вписват с досегашната си фирма. Това разрешение на проблема със съвпадението на наименованията на търговците, вписани по стария ред, се въведе с разпоредбата на § 24 ЗИДЗТР (Обн., ДВ, бр. 50 от 2008 г.), като на основание § 30 ЗИДЗТР, на същата относно § 4, ал. 7 се даде обратна сила от 1 януари 2008 г. Съвпадението на наименованията на някои от пререгистрирали се в електронния търговски регистър търговци няма да създаде проблем относно тяхната идентификация, тъй като същите ще имат и свой уникален ЕИК.

5. Изключване от регистър БУЛСТАТ
Една от последиците от пререгистрацията на търговците е изключването им от регистър БУЛСТАТ. Това изключване настъпва автоматично с пререгистрацията на търговеца или клона на чуждестранният търговец и ще се извършва по служебен път от агенцията, която води и двата регистъра – регистър БУЛСТАТ, съгласно Закона за регистър БУЛСТАТ, и търговския регистър по ЗТР. Пререгистрацията на търговеца или клона на чуждестранния търговец в търговския регистър е единствено и достатъчно условие същият да бъде изключен от регистър БУЛСТАТ, без да е необходимо извършването на каквито и да е допълнителни действия от негова страна.

Образци - можете да изтеглите оттук
Заявление за вписване на обстоятелства относно акционерно дружество (А5)
Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност (А4)
Заявление за вписване на обстоятелства относно едноличен търговец (А1)
Заявление за вписване на обстоятелства относно клон на чуждестранен търговец (А8)
Заявление за вписване на обстоятелства относно командитно дружество (А3)
Заявление за вписване на обстоятелства относно командитно дружество с акции (А6)
Заявление за вписване на обстоятелства относно кооперация (А7)
Заявление за вписване на обстоятелства относно събирателно дружество (А2)
Заявление за вписване на обстоятелства относно търговец - публично предприятие (А9)
Заявление за обявяване на актове (Г1)
Заявление за вписване на обстоятелства относно прокура (Б1)
Заявление за вписване на обстоятелства относно клон (Б2)
Заявление за вписване на допълнителни обстоятелства относно залог на дружествен дял (Б3)
Заявление за вписване на обстоятелства относно залог на търговско предприятие (Б4)
Заявление за вписване на обстоятелства относно запор на дружествен дял (Б5)
Заявление за вписване на обстоятелства относно прекратяване и ликвидация (Б6)
Заявление за промяна на фирма след установено съвпадение при пререгистрация (АА)

Вижте и Документи за пререгистрация на търговец

Подобни статии:
 

Реклама