ПРЕРЕГИСТРИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

І. Правни източници
Закон за търговския регистър (ЗТР)
Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър (Обн. ДВ. бр. 18 от 27 Февруари 2007 г., попр. ДВ. бр. 20 от 6 март 2007 г., изм. ДВ. бр. 111 от 22 декември 2007 г.)

ІІ. Компетентен орган за вписване на пререгистрацията на ООД в единния електронен търговски регистър
Заявление за вписване на пререгистрацията на ООД може да бъде подадено до всяко от териториалните звена на Агенция по вписванията (Агенцията), които следват седалищата на окръжните съдилища. Съгласно ЗТР няма изискване регистрацията (пререгистрацията) на ООД да бъде в съответното териториално звено на Агенцията към съответния окръжен съд, където е и седалището на дружеството. Това дава възможност на ООД със седалище и адрес на управление например в град Варна да подаде заявление за пререгистрацията си в единния електронен търговския регистър в териториално звено на Агенцията към Окръжен съд – град Пловдив, София, Стара Загора и т. н.

ІІІ. Производство по пререгистрация на ООД в търговския регистър
1. Заявител
Пререгистрацията на ООД се заявява от управителя (управителите) на дружеството в зависимост от формата на управление и представителството (заедно, поотделно или по друг начин), както и от адвокат с изрично, писмено пълномощно.
2. Заявление. Форма на заявлението
Заявлението за пререгистриране на ООД е съгласно ОБРАЗЕЦ А4 от Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г., който може да бъде подаден както на хартиен носител, така и в електронна форма, при спазване на условията и реда, съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис. Заявлението и приложенията към него се подават на български език. Документите могат да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, като се представят заедно със заверен превод на български език.
3. Ред и срок за произнасяне по заявлението. Обжалване
Заявленията за пререгистрация на ООД се разглеждат от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията, по реда на постъпването им. Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявление за пререгистрация на ООД най-късно до приключване на първия работен ден след приемането му (в 3-годишния срок на пререгистрация срокът за произнасяне е 14-дневен). Отказът да се пререгистрира ООД се обжалва пред съответния окръжен съд по седалището на търговеца в 7-дневен срок от връчването му.
4. Подлежащи на вписване обстоятелства
Подлежащите на вписване обстоятелства при пререгистрация в единния електронен търговски регистър относно ООД се посочват в ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ А4 от Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. в съответни полета, обединени в групи, които са както следва:
А. Група "идентификация" с поле "ЕИК и фирма", в което се посочва единният идентификационен код и фирмата на дружеството с ограничена отговорност, по чието дело се иска вписване, заличаване или обявяване – при заявяване на пререгистрация се в поле ЕИК се попълва кодът по БУЛСТАТ. При пререгистрацията се попълват и допълнителните полета – фирмено дело, номер, код на съда по първоначалната регистарация на търговеца.
Б. Група "данни за заявителя" със следните полета:
- поле "име", в което се посочва името на заявителя – при пререгистрация на ООД тук се посочва името на управителя на ООД. Ако управителите са повече от един и представляват дружеството заедно ще следва да се попълнят данните за всеки един от тях;
- поле "ЕГН/ЛНЧ", в което се посочва единният граждански номер (ЕГН) или личният номер на чужденец (ЛНЧ) на заявителя, а ако заявителят, респективно управителят/управителите на ООД няма ЕГН или ЛНЧ в полето се попълва само датата на раждане във формат "ГГММДД" и в този случай само се попълват и следващите полета "място на раждане", "постоянен адрес", "документ за самоличност";
- поле "място на раждане", в което се посочват населеното място и държавата, където заявителят е роден - попълва се само когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
- поле "постоянен адрес", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента, където е постоянният адрес на заявителя - попълва се само когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
- поле "документ за самоличност", в което се посочват номерът на документа за самоличност на заявителя, органът, който го е издал, и датата на издаването му - попълва се само когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
В. Група "основни обстоятелства" със следните полета:
- поле № 2 "фирма", в което се посочва наименованието, под което дружеството с ограничена отговорност извършва търговската си дейност;
- поле № 4 "Транслитерация", в което се посочва начинът, по който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва с транслитерация на латиница;
- поле № 5 "седалище и адрес на управление", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на дружеството с ограничена отговорност, като по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща и интернет страница;
- поле № 6 "предмет на дейност", в което се посочва предметът на дейността на дружеството с ограничена отговорност;
- поле № 6а "Основна дейност по НКИД", в което се посочва основната икономическа дейност на търговеца, класифицирана в Националната класификация на икономическите дейности, определена съобразно § 1, т. 3 от Закона за регистър БУЛСТАТ, като попълването на това поле не е задължително;
- поле № 7 "управители", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ на управителя/управителите, а ако лицето няма ЕГН или ЛНЧ в полето се попълва само датата на раждане във формат "ГГММДД";
- поле № 11 "начин на представляване", в което се отбелязва начинът на представляване на дружеството с ограничена отговорност ("заедно", "поотделно" или "по друг начин", като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява);
- поле № 16 "срок на дружеството", което се попълва само, ако ООД-то е учредено със срок и в него се посочва датата, на която изтича срокът, за който е учредено дружеството;
- поле № 17 "специални условия", в което се посочват условията, във връзка с които е било извършено учредяването, съществуването и прекратяването на дружеството с ограничена отговорност (например холдингово дружество, цел). Това поле се попълва при пререгистрацията на ООД само, ако за дружеството е налице такова обстоятелство;
- поле № 19 "съдружници", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на съдружниците, както и размерът на дяловото им участие (това вътрешно поле не е задължително за попълване);
Г. Група "капитал" със следните полета:
- поле № 31 "размер", в което се посочват размерът на капитала;
- поле № 32 "внесен капитал", в което се посочва размерът на внесената част от капитала - това поле ще се попълни само, ако към момента на пререгистрацията на дружеството капиталът все още не е изцяло внесен;
- поле № 33 "непарична вноска", в което се посочват видът и стойността на непаричната вноска, ако има такава.
Д. Група "електронен обмен" със следните полета:
- поле "съгласие за получаване на изявления по електронен път", в което се посочва дали заявителят желае да получава по електронен път изявления от агенцията, свързани с търговската регистрация, в случая с неговата пререгистрация, като това поле се попълва във всеки отделен случай на заявяване и в зависимост от това дали е попълнено, агенцията следва да го вземе предвид при всяко едно заявяване. Лицата могат да избират и решават при всяко едно заявяване дали са съгласни да бъдат уведомявани от агенцията по електронен път за конкретното заявяване, независимо от това дали заявлението се подава на хартиен носител или на електронен по електронен път (ако, във връзка с пререгистрацията на ООД, заявителят (управителят) реши, че желае да бъде уведомен по електронен път от агенцията, то същият следва да попълни това поле, както и следващото поле "адрес на електронна поща");
- поле "адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща на заявителя за получаване на изявления от агенцията, ако заявителят е заявил съгласие за получаване на изявления по електронен път.
Е. Група "приложения" с единствено поле "описание", в което се посочват приложените към заявлението документи. При пререгистрация на ООД се прилага удостоверение за актуално състояние от окръжния съд по регистрация на ООД, ако дружеството има клонове се прилагат удостоверения за актуално състояние и на клоновете му, издадени от съответния окръжен съд по първоначална регистрация, заверено от страната копие на актуалния дружествен договор, както и непредставените в търговския регистър актове по чл. 6, ал. 3 от Закона за търговския регистър за периода от 2004 г. до годината, предхождаща пререгистрацията.
Ж. Група "заявител" със следните полета:
- поле "декларация по чл. 13, ал. 5 ЗТР" със следния текст:
"Декларирам истинността на заявените от мен обстоятелства, съответно приемането на представените от мен актове. За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс."
Това поле следва да се попълва при всяко подаване на заявление, включително и при пререгистрацията на търговеца, тъй като непопълването му ще бъде основание за постановяване на отказ, съгласно чл. 24, ал. 1, във връзка с чл. 21, т. 6 ЗТР;
- поле "подпис", което съдържа подпис на заявителя, като когато заявлението се подава по електронен път, това поле не се попълва. Когато заявлението се подава на хартиен носител подписът се полага пред служителя на агенцията, който приема заявлението. Подписът може да бъде и нотариално удостоверен. В този случай се попълва следващото поле "нотариално удостоверяване", в което се попълват подпис и печат на длъжностното лице, извършило нотариалното удостоверяване.
Забележка: Когато заявителите са повече от едно лице групата "Заявител" се попълва за всеки един от тях, ако полетата в основното заявление не са достатъчни се прилага допълнително заявление, в което се попълват само тези данни.
5. Необходими документи към заявлението за пререгистрация на ООД
Към заявлението се прилагат:
А. Допълнителни заявления:
- образец Г1 за обявяване на актуалния дружествен договор на дружеството, както и за представявне на непредставените в търговския регистър актове по чл. 6, ал. 3 от Закона за търговския регистър за периода от 2004 г. до годината, предхождаща пререгистрацията.
- образец от Б1 до Б6 (при наличие на допълнителни обстоятелства, заявяващи се с тях – например ако дружеството има клонове);
- образец А4 (само когато полетата в основния образец А4 са недостатъчни за попълване на данните);
Б. Други документи:
- удостоверение за актуално състояние от окръжния съд по регистрация на дружеството, ако дружеството има клонове и удостоверения за актуално състояние на клоновете на дружеството от съотвените окръжни съдилища;
- заверен от страната актуален дружествен договор, съдържащ всички измемения и допълнения;
- непредставените в търговския регистър актове по чл. 6, ал. 3 от Закона за търговския регистър за периода от 2004 г. до годината, предхождаща пререгистрацията.

ІV. Такси
На основание § 4, ал. 1 от ПЗР на ЗТР държавна такса за пререгистрацията не се дължи. Ако едновременно с пререгистрацията се заявява и вписване, заличаване или обявяване в търговския регистър, за същото следва да се заплати дължимата държавна такса.

 

Реклама