ВПИСВАНЕ (РЕГИСТРИРАНЕ) НА ТЪРГОВЕЦ – ПУБЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ

І. Правни източници
Търговски закон (ТЗ)
Закон за търговския регистър (ЗТР)
Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър (Обн. ДВ. бр. 18 от 27 Февруари 2007 г., попр. ДВ. бр. 20 от 6 март 2007 г., изм. ДВ. бр. 111 от 22 декември 2007 г.)
Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията (Тарифата)

ІІ. Общи положения
Със закон могат да бъдат образувани държавни предприятия, които не са търговски дружества. Търговеца – публично предприятие е специален вид търговец, който въпреки че не е вид търговско дружество е юридическо лице, което има своите органи на управление и представителство. Особеното е, че тези предприятия се създават само въз основа на специален закон, като обикновено имат специална цел и свързан с нея предмет на дейност. Структурата на търговеца - публично предприятие, както и органите му на управление се определят с устройствения му правилник (ако законът, с който е създадено предвижда такъв), приет по съответния ред. Правата на собственика в тези предприятия се упражняват от държавният орган, който се явява принципал на търговеца - публично предприятие. За търговеца - публично предприятие няма изискване за капитал, а имуществото, с което се учредява се предоставя от държавата.

ІІІ. Компетентен орган за вписване на търговец - публично предприятие в търговския регистър
Търговският регистър се води от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието. Заявление за вписване на търговец - публично предприятие може да бъде подадено във всяко от териториалните звена на Агенция по вписванията (Агенцията), находящи се по седалищата на окръжните съдилища. Съгласно Закона за търговския регистър (ЗТР) няма изискване регистрацията на търговец - публично предприятие да бъде в съответното териториално звено на Агенцията към съответния окръжен съд, където е и седалището на търговеца.

ІV. Производство по вписване на търговец - публично предприятие в търговския регистър
А. Заявител
Вписването на търговец - публично предприятие се извършва въз основа на ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ. Вписването на търговец - публично предприятие се заявява от управителя/управителите на търговеца, както и от адвокат с изрично, писмено пълномощно.
Б. Заявление. Форма на заявлението
Заявлението за регистриране на търговец - публично предприятие е по образец, и може да бъде подадено както на хартиен носител, така и в електронна форма, при спазване на условията и реда съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис. Заявлението и приложенията към него се подават на български език. Документи могат да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, като се представят заедно със заверен превод на български език.
В. Ред и срок за произнасяне по заявлението. Обжалване
Заявленията за вписване на търговец - публично предприятие се разглеждат от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по реда на постъпването им. Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявлението най-късно до приключване на първия работен ден след приемането му (в 3-годишния срок на пререгистрация срокът за произнасяне е 14-дневен). Отказът да се регистрира търговец - публично предприятие се обжалва пред съответния окръжен съд по седалището на дружеството в 7-дневен срок от връчването му.
Г. Подлежащи на вписване обстоятелства
Подлежащите на вписване обстоятелства в търговския регистър относно търговец - публично предприятие са посочени в заявлението в съответните полета, обединени в групи, които са както следва:
Група "Основни обстоятелства" със следните полета:
1. поле № 2 "Фирма", в което се посочва наименованието, под което търговецът - публично предприятие, извършва търговска дейност;
2. поле № 3 "Правна форма", в което се отбелязва начинът, по който в специалния закон е определено, че търговецът е държавно предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон;
3. поле № 4 "Транслитерация", в което се посочва начинът, по който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва с транслитерация на латиница;
4. поле № 5 "Седалище и адрес на управление", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на търговеца - публично предприятие; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща и интернет страница;
5. поле № 6 "Предмет на дейност", в което се посочва предметът на дейността на търговеца - публично предприятие;
6. поле № 6а "Основна дейност по НКИД", в което се посочва основната икономическа дейност на търговеца - публично предприятие, класифицирана в Националната класификация на икономическите дейности, определена съобразно § 1, т. 3 от Закона за регистър БУЛСТАТ; попълването на това поле не е задължително;
7. поле № 7 "Управители", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ на управителя/изпълнителния директор/генералния директор/директора;
8. поле № 11 "Начин на представляване", в което се отбелязва начинът на представляване ("заедно", "поотделно" или "по друг начин", като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява);
9. поле № 13 "Управителен съвет", в което се посочват мандатът му, както и името и ЕГН/ЛНЧ на членовете на управителния съвет;
10. поле № 15 "Контролен съвет", в което се посочват мандатът му, както и името и ЕГН/ЛНЧ на членовете на контролния съвет, ако се предвижда създаването на контролен съвет;
11. поле № 16а "Срок на съществуване", в което се посочва датата, на която изтича срокът, за който е учреден търговецът - публично предприятие;
12. поле № 17 "Специални условия", в което се посочват условията във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на търговеца - публично предприятие (например "цел");
13. поле № 23а "Собственик", в което се посочва наименование и БУЛСТАТ на органа, който упражнява правата на принципал на търговеца - публично предприятие;
14. поле № 25а "Стойност на имуществото, предоставено от държавата", в което се посочва стойността на имуществото в левове;
Д. Необходими документи към заявлението за вписване на търговец - публично предприятие
Към заявлението се прилагат:
1. учредителният акт или устройственият правилник (ако закон предвижда такъв);
2. административният акт на принципала за учредяване на търговец - публично предприятие (ако закон предвижда такъв);
3. административният акт на принципала или друг компетентен орган за назначаване на управител/изпълнителен директор/генерален директор/директор;
4. нотариално завереното съгласие и образецът от саморъчния подпис на управителя/изпълнителния директор/генералния директор/директора;
5. административният акт на принципала за предоставяне на имущество на търговеца - публично предприятие;
6. ако предметът на дейност е подчинен на разрешителен режим, се прилага съответният лиценз или разрешение;
7. другите документи, предвидени със закон.

V. Такси
В Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията няма предвидена такса за вписване на търговец - публично предприятие.

VІ. Образци
Заявление за вписване на обстоятелства относно търговец - публично предприятие (А9)

 

Реклама