ВПИСВАНЕ (РЕГИСТРИРАНЕ) НА КООПЕРАЦИЯ

І. Правни източници
Закон за кооперациите (ЗК)
Закон за търговския регистър (ЗТР)
Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър (Обн. ДВ. бр. 18 от 27 Февруари 2007 г., попр. ДВ. бр. 20 от 6 март 2007 г., изм. ДВ. бр. 111 от 22 декември 2007 г.)

ІІ. Общи положения
Съгласно чл. 1 от Закона за кооперациите (ЗК) кооперация е сдружение на физически лица с променлив капитал и с променлив брой членове, които чрез взаимопомощ и сътрудничество осъществяват търговска дейност за задоволяване на техни икономически, социални и културни интереси. Кооперацията е юридическо лице. Кооперация могат да учредят най-малко 7 дееспособни физически лица, които вземат решение за провеждане на учредително събрание. Учредителното събрание приема устав и избира председател на кооперацията, управителен съвет и контролен съвет. Уставът на кооперацията трябва да съдържа реквизитите съгласно чл. 2, ал. 3 ЗК.

ІІІ. Компетентен орган за вписване на кооперация в търговския регистър
Търговският регистър се води от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието. Заявление за вписване на кооперация може да бъде подадено във всяко от териториалните звена на Агенция по вписванията (Агенцията), находящи се по седалищата на окръжните съдилища. Съгласно ЗТР няма изискване регистрацията на кооперация да бъде в съответното териториално звено на Агенцията към съответния окръжен съд, където е и седалището й. Практически това дава възможност заявление за вписване на кооперация със седалище и адрес на управление в град Варна да бъде подадено в териториално звено на Агенцията към Окръжен съд – град Пловдив или София и т. н.

ІV. Производство по вписване на кооперация в търговския регистър
1. Заявител
Вписването на кооперация се заявява от управителния съвет на кооперацията. Последващи вписвания в търговския регистър се заявяват от председателят й, както и от адвокат с изрично, писмено пълномощно.
2. Заявление. Форма на заявлението
ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА КООПЕРАЦИЯ е съгласно образец и може да бъде подадено както на хартиен носител, така и в електронна форма, при спазване на условията и реда съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис. Заявлението и приложенията към него се подават на български език. Документи могат да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, като се представят заедно със заверен превод на български език.
3. Ред и срок за произнасяне по заявлението. Обжалване
Заявленията за вписване на кооперация се разглеждат от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по реда на постъпването им. Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявление за регистрация на кооперация най-късно до приключване на първия работен ден след приемането му (в 3-годишния срок на пререгистрация срокът за произнасяне е 14-дневен). Отказът да се регистрира кооперация се обжалва пред съответния окръжен съд по седалището й в 7-дневен срок от връчването му.
4. Подлежащи на вписване обстоятелства
Подлежащите на вписване обстоятелства в търговския регистър относно кооперация са посочени в заявлението по образец в съответни полета, обединени в групи, които са както следва:
- поле № 2 "Фирма", в което се посочва наименованието на кооперацията;
- поле № 4 "Транслитерация", в което се посочва начинът, по който наименованието (включително означението за правната форма) се изписва с транслитерация на латиница;
- поле № 5 "Седалище и адрес на управление", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на кооперацията; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща и интернет страница;
- поле № 6 "Предмет на дейност", в което се посочва предметът на дейността на кооперацията;
- поле № 6а "Основна дейност по НКИД", в което се посочва основната икономическа дейност на търговеца, класифицирана в Националната класификация на икономическите дейности, определена съобразно § 1, т. 3 от Закона за регистър БУЛСТАТ; попълването на това поле не е задължително;
- поле № 9 "Председател", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ на председателя на кооперацията;
- поле № 13 "Управителен съвет", в което се посочват мандатът му, както и името и ЕГН/ЛНЧ на членовете на управителния съвет;
- поле № 13а "Подгласници в управителния съвет", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ на избраните от общото събрание подгласници за попълване състава на управителния съвет (ако уставът на кооперацията предвижда такава възможност);
- поле № 15 "Контролен съвет", в което се посочват мандатът му, както и името и ЕГН/ЛНЧ на членовете на контролния съвет;
- поле № 15а "Подгласници в контролния съвет", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ на избраните от общото събрание подгласници за попълване състава на контролния съвет (ако уставът на кооперацията предвижда такава възможност);
- поле № 25 "Отговорност над дялови вноски", в което се посочва размерът на отговорността на членовете на кооперацията над дяловите им вноски, когато такава отговорност е предвидена в устава.
5. Необходими документи към заявлението за вписване на кооперация
Към заявлението се прилагат:
- уставът;
- преписът от протокола от учредителното събрание (само при първоначална регистрация);
- нотариално заверените образци от саморъчните подписи на лицата, които представляват кооперацията;
- ДЕКЛАРАЦИИТЕ на председателя на кооперацията и членовете на управителния и контролния съвет за обстоятелствата по чл. 3, ал. 1, т. 3, чл. 20, ал. 2, т. 3, 4 и 5 и чл. 28в от Закона за кооперациите;
- свидетелството за съдимост на председателя на кооперацията и на членовете на управителния и контролния съвет;
- при вписване на кооперативен съюз - решението на общите събрания на кооперациите за обединяване;
- при вписване на кооперативен съюз - документът, установяващ учредяването на юридическо лице - кооператор, правната му форма (кооперация) и компетентността на съответния орган на това лице да вземе решение за участие в кооперативния съюз (само за юридическо лице - кооператор, което не е учредено по българското право).
- при вписване на взаимозастрахователна кооперация - лицензът за застрахователна дейност;
- при вписване на кооперация на инвалиди - доказателствата, че най-малко половината от членовете на управителния съвет са инвалиди (решения на ТЕЛК);
- другите документи съгласно изискванията на закон.

V. Такси
На основание чл. 35 ЗК кооперациите и кооперативните съюзи са освободени от всякакви такси във връзка с тяхното учредяване, преустройство, прекратяване и ликвидация.

VІ. Образци
Заявление за вписване на обстоятелства относно кооперация (А7)
Декларация по чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за кооперациите

 

Реклама