ВПИСВАНЕ (РЕГИСТРИРАНЕ) НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

І. Правни източници
Търговски закон (ТЗ)
Закон за търговския регистър (ЗТР)
Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър (Обн. ДВ. бр. 18 от 27 Февруари 2007 г., попр. ДВ. бр. 20 от 6 март 2007 г., изм. ДВ. бр. 111 от 22 декември 2007 г.)
Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията (Тарифата)

ІІ. Общи положения
Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) е дружество, което се образува от едно лице, което отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. Едноличното ООД е капиталово дружество, чийто капитал е разделен на дялове, като кредиторите не могат да се удовлетворяват от личното имущество на едноличния собственик на капитала. Капиталът на ЕООД не може да бъде по-малък от 5 000 лева. Едноличното ООД е разновидност на дружеството с ограничена отговорност. Когато ООД се създава от едно лице, вместо дружествен договор се съставя учредителен акт. Учредителният акт трябва да съдържа определени реквизити съгласно чл. 115 ТЗ. Когато капиталът на ООД принадлежи на едно лице, фирмата съдържа означението "еднолично ООД". Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител. Ако собственикът е юридическо лице, неговият ръководител или определено от него лице управлява дружеството. Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма.

ІІІ. Компетентен орган за вписване на ЕООД в търговския регистър
Търговският регистър се води от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието. Заявление за вписване на ЕООД може да бъде подадено във всяко от териториалните звена на Агенция по вписванията (Агенцията), находящи се по седалищата на окръжните съдилища. Съгласно ЗТР няма изискване регистрацията на ООД да бъде в съответното териториално звено на Агенцията към съответния окръжен съд, където е и седалището на търговеца. Практически това дава възможност заявление за вписване на ООД със седалище и адрес на управление в град Варна да бъде подадено в териториално звено на Агенцията към Окръжен съд – град Пловдив или София и т. н.

ІV. Производство по вписване на ЕООД в търговския регистър
1. Заявител
Вписването на ЕООД се извършва въз основа на заявление по образец. Вписването на ЕООД се заявява от лицето, което го представлява по закон – едноличният собственик или назначения управител/управители на дружеството.
2. Заявление. Форма на заявлението
ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ЕООД може да бъде подадено както на хартиен носител, така и в електронна форма, при спазване на условията и реда съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис. Заявлението и приложенията към него се подават на български език. Документи могат да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, като се представят заедно със заверен превод на български език.
3. Ред и срок за произнасяне по заявлението. Обжалване
Заявленията за вписване на обстоятелства в търговския регистър (включително и регистрация на ЕООД) се разглеждат от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по реда на постъпването им. Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявление за регистрация на ЕООД най-късно до приключване на първия работен ден след приемането му. Отказът да се регистрира ЕООД се обжалва пред съответния окръжен съд по седалището на дружеството в 7-дневен срок от връчването му.
4. Подлежащи на вписване обстоятелства
Подлежащите на вписване обстоятелства в търговския регистър относно ЕООД са посочени в заявлението по образец в съответни полета, обединени в групи, които са както следва:
А. По група "Основни обстоятелства" със следните полета:
- поле № 2 "Фирма", в което се посочва наименованието, под което дружеството извършва търговска дейност;
- поле № 4 "Транслитерация", в което се посочва начинът, по който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва с транслитерация на латиница;
- поле № 5 "Седалище и адрес на управление", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на дружеството с ограничена отговорност; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща и интернет страница;
- поле № 6 "Предмет на дейност", в което се посочва предметът на дейността на дружеството с ограничена отговорност;
- поле № 6а "Основна дейност по НКИД", в което се посочва основната икономическа дейност на търговеца, класифицирана в Националната класификация на икономическите дейности, определена съобразно § 1, т. 3 от Закона за регистър БУЛСТАТ; попълването на това поле не е задължително;
- поле № 7 "Управители", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ на управителя/управителите;
- поле № 11 "Начин на представляване", в което се отбелязва начинът на представляване ("заедно", "поотделно" или "по друг начин", като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява);
- поле № 16 "Срок на дружеството", в което се посочва датата, на която изтича срокът, за който е учредено дружеството;
- поле № 17 "Специални условия", в което се посочват условията във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на дружеството (например холдингово дружество, цел);
- поле № 23 "Едноличен собственик на капитала", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на едноличния собственик на капитала;
Б. По група "Капитал" със следните полета:
- поле № 31 "Размер", в което се посочват размерът на капитала;
- поле № 32 "Внесен капитал", в което се посочва размерът на внесената част от капитала;
- поле № 33 "Непарична вноска", в което се посочват видът и стойността на непаричната вноска, ако има такава.
5. Необходими документи към заявлението за вписване на ЕООД
Към заявлението се прилагат:
А. По група "Основни обстоятелства":
- УЧРЕДИТЕЛНИЯТ АКТ;
- решението на съответния орган на юридическо лице - съдружник, за участие в дружеството с ограничена отговорност;
- РЕШЕНИЕТО НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА, за назначаване на управител или управители;
- нотариално завереното съгласие и образецът от саморъчния подпис на управителя/управителите, както и декларацията за съответствие с изискванията на чл. 20 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала за управител на еднолично дружество с ограничена отговорност с държавно участие в капитала;
- съответният лиценз или разрешение, когато за извършването на определени дейности закон предвижда изискване за разрешение на държавен орган;
- другите документи, предвидени със закон.
Б. По група "Капитал":
- при парична вноска - документът за внесен в банка капитал;
- при непарична вноска - заключението на вещите лица по чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, освен в изрично предвидените със закон случаи; декларацията по чл. 264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (при апортиране на вещно право върху недвижим имот или моторно превозно средство); доказателствата, че вносителят е съобщил на длъжника за прехвърляне на вземането, с изключение на случаите, когато вземането е срещу самото дружество (при апортиране на вземане); доказателствата, че вносителят е носител на правата - предмет на апорта;
- другите документи съгласно изискванията на закон.

V. Такси
Във връзка с процедурата по регистрация на ЕООД се заплаща такса за вписване в търговския регистър в размер на 160 лв., а по заявление за запазване на фирма се събира такса в размер на 50 лв.

VІ. Образци
Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност (А4)
Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност
Решение за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност

 

Реклама