ВПИСВАНЕ (РЕГИСТРИРАНЕ) НА СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО

І. Правни източници
Търговски закон (ТЗ)
Закон за търговския регистър (ЗТР)
Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър (Обн. ДВ. бр. 18 от 27 Февруари 2007 г., попр. ДВ. бр. 20 от 6 март 2007 г., изм. ДВ. бр. 111 от 22 декември 2007 г.)
Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията (Тарифата)

ІІ. Общи положения
Събирателно дружество (СД) е дружество, образувано от две или повече лица за извършване по занятие на търговски сделки под обща фирма. Съдружниците отговарят солидарно и неограничено. Фирмата на събирателното дружество се състои от фамилните имена или фирмите на един или повече съдружници с указанието "събирателно дружество" или съдружие ("с-ие") и следва да е с национална изключителност. За регистрация на събирателно дружество няма изискване за минимален капитал. Договорът за учредяване на събирателно дружество се съставя в писмена форма с нотариална заверка на подписите на съдружниците и съдържа определените в чл. 78 ТЗ реквизити.

ІІІ. Компетентен орган за вписване на СД в търговския регистър
Търговският регистър се води от Агенция по вписванията към министъра на правосъдието. Заявление за вписване на СД може да бъде подадено във всяко едно от териториалните звена на Агенция по вписванията (Агенцията), находящи се по седалищата на окръжните съдилища. Съгласно Закона за търговския регистър (ЗТР) няма изискване регистрацията на СД да се заяви в териториалното звено на Агенцията към съответния окръжен съд, където е и седалището на търговеца. Практически това дава възможност заявление за вписване на СД със седалище и адрес на управление в град Варна да бъде подадено в териториално звено на Агенцията към Окръжен съд – град Пловдив или София и т. н.

ІV. Производство по вписване на СД в търговския регистър
1. Заявител
Вписването на СД се извършва въз основа на ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ. Вписването на СД може да бъде заявено от всеки един от съдружниците или от лицето/лицата, които според дружествения договор представляват дружеството, както и от адвокат с изрично, писмено пълномощно.
2. Заявление. Форма на заявлението
Заявлението за регистриране на СД може да бъде подадено както на хартиен носител, така и в електронна форма, при спазване на условията и реда съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис. Заявлението и приложенията към него се подават на български език. Документите могат да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, като в този случай се представят заедно със заверен превод на български език.
Заявлението за вписване на СД в търговския регистър се подписва от всички съдружници.
3. Ред и срок за произнасяне по заявлението. Обжалване
Заявленията за вписване на обстоятелства в търговския регистър (включително регистрация на СД) се разглеждат от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по реда на постъпването им. Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявление за регистрация на СД най-късно до приключване на първия работен ден след приемането му (в 3-годишния срок на пререгистрация срокът за произнасяне е 14-дневен). Отказът да се регистрира СД се обжалва пред съответния окръжен съд по седалището на дружеството в 7-дневен срок от връчването му.
4. Подлежащи на вписване обстоятелства
Подлежащите на вписване обстоятелства в търговския регистър относно СД са посочени в заявлението в съответните полета, обединени в група "Основни обстоятелства", които са както следва:
- поле № 2 "Фирма", в което се посочва наименованието, под което дружеството извършва търговска дейност;
- поле № 4 "Транслитерация", в което се посочва начинът, по който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва с транслитерация на латиница;
- поле № 5 "Седалище и адрес на управление", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на събирателното дружество; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща и интернет страница;
- поле № 6 "Предмет на дейност", в което се посочва предметът на дейността на събирателното дружество;
- поле № 6а "Основна дейност по НКИД", в което се посочва основната икономическа дейност на търговеца, класифицирана в Националната класификация на икономическите дейности, определена съобразно § 1, т. 3 от Закона за регистър БУЛСТАТ; попълването на това поле не е задължително;
- поле № 7 "Управители", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ на лицата, на които е възложено с дружествения договор или с решение на съдружниците да управляват дружеството (когато управлението е възложено на един или няколко съдружници);
- поле № 8 "Начин на управляване", в което се отбелязва начинът на управляване ("заедно", "поотделно" или "по друг начин", като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява);
- поле № 10 "Представители", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/код по БУЛСТАТ на лицата, на които е възложено с дружествения договор или с решение на съдружниците да представляват дружеството (когато представляването е възложено на един или няколко съдружници);
- поле № 11 "Начин на представляване", в което се отбелязва начинът на представляване ("заедно", "поотделно" или "по друг начин", като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява);
- поле № 16 "Срок на дружеството", в което се посочва датата, на която изтича срокът, за който е учредено дружеството, ако такъв е уговорен в дружествения договор;
- поле № 17 "Специални условия", в което се посочват условията във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на дружеството (например цел);
- поле № 20 "Неограничено отговорни съдружници", в което се посочват името, ЕГН/ЛНЧ и държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента, където е постоянният адрес на съдружниците, съответно фирмата/наименованието, ЕИК/кодът по БУЛСТАТ и държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, където е седалището и адресът на управление на съдружниците;
5. Необходими документи към заявлението за вписване на СД
- ДРУЖЕСТВЕНИЯТ ДОГОВОР с нотариална заверка на подписите на съдружниците;
- ОБРАЗЦИТЕ ОТ САМОРЪЧНИТЕ ПОДПИСИ на лицата, които представляват дружеството;
- документът, установяващ учредяването на юридическо лице - съдружник, и компетентността на съответния орган на това лице да вземе решение за участие в събирателното дружество (само за юридическо лице - съдружник, което не е учредено по българското право, или юридическо лице - съдружник, което не е вписано в търговския регистър);
- решението на съответния орган на юридическото лице - съдружник за участие в събирателното дружество;
- ако предметът на дейност е подчинен на разрешителен режим, се прилага съответният лиценз или разрешение, когато това се изисква от закон за извършване на вписването;
- другите документи, предвидени със закон.

V. Такси
Във връзка с процедурата по регистрация на СД се заплаща държавна такса за вписване в търговския регистър в размер на 130 лв., а по заявление за запазване на фирма се събира такса в размер на 50 лв.

VІ. Образци
Заявление за вписване на обстоятелства относно събирателно дружество (А2)
Учредителен договор на събирателно дружество
Учредителен протокол на събирателно дружество
Образец от подписа на управител на събирателно дружество

 

Реклама