ПРОЦЕДУРА ПО РЕГИСТРИРАНЕ НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ

Стъпка 1: РЕГИСТРАЦИЯ В СЪДА 

Необходими документи: 

1.       Заявление 

2.      Квитанция за платена държавна такса 

3.       Декларация по чл. 57 и 58, ал. 2 и 4 от Търговския закон  

4.       Образец от подписите (без нотариална заверка) 

5.       Документ за уникалност на името на фирмата  

Забележка: Свидетелство за съдимост не е необходимо.  

Стъпка 2: Регистрация по БУЛСТАТ 

Срок: до 3 работни дни след получаване на съдебната регистрация. 

Необходими документи: 

1.        Копие от решението на съда за регистрация на фирмата (с нанесени номер на дело, решение, том, страница, партида) 

2.        Документ за самоличност на собственика на фирмата.  

Такса: заплаща се такса за вписване на нов стопански субект в Единния държавен регистър “БУЛСТАТ”, съгласно Тарифа за таксите, събирани от НСИ по Закона за статистиката (д.в. бр. 2/2000 г.).  За еднолични търговци сумата е 20 лв. 

Място за издаване на документите 

Документът, който се издава — временно удостоверение — е валиден при регистрация в данъчната служба.
Карта БУЛСТАТ се получава в едномесечен срок след подаване на документите, на същото място.
При получаването носете документ за самоличност на собственика на фирмата и временното удостоверение.   

Стъпка 3: Удостоверение от РУ "Социално осигуряване" 

Необходими документи: 

1.        Копие от решението на съда за регистрация на фирмата (с нанесени номер на дело, решение, том, страница, партида)  

2.        Документ за самоличност на собственика на фирмата  

3.        БУЛСТАТ  

Такса: няма 

Място за издаване на документите 

Получава се осигурителен номер и съответните приходно-разходни сметки на НОИ и ЗОК.  

Стъпка 4: Регистрация в данъчната служба 

Срок: до 7 дни от решението на съда за вписване в търговския регистър. 

Необходими документи: 

1.       Съдебно решение за регистрация на фирмата - копие и оригинал 

2.       БУЛСТАТ 

3.       Удостверение за регистрация от РУ "Социално осигуряване"  

4.       Печат на фирмата 

5.       Счетоводни книги - разходи, приходи, инвентаризационна и материални запаси 

6.       Кочан с фактури.  

Място за подаване на документите  

На фирмата се издава Удостоверение за данъчна регистрация с данъчен номер. 

При промяна на декларираните данни в 14-дневен срок данъчните субекти трябва да подадат заявление за промяна на данните. 

 

Реклама