Молби

46 Молба за отпускане на целева помощ за покупка и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения за облекчаване и компенсиране на уврежданията
47 Молба за отпускане на месечна добавка за социална интеграция по чл. 28
48 Молба за отпускане на месечна добавка за социална интеграция
49 Молба за откриване на частно училище
50 Молба за откриване на частна детска градина
51 Молба за откриване на процедура по предоставяне на концесия за минерална вода - изключителна държавна собственост
52 Молба за издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР за нанасяне в кадастъра
53 Молба за издаване на удостоверение за наличие или липса на производство по обявяване в несъстоятелност
54 Молба за издаване на удостоверение за наличие или липса на производство за ликвидация
55 Молба за издаване на удостоверение за актуално състояние
56 Молба за издаване на скица на имота
57 Молба за издаване на санитарно заключение при внос
58 Молба за издаване на изпълнителен лист
59 Молба за издаване на заповед за откриване на производство за създаване на кадастрална карта и регистри за един или група от имоти
60 Молба за извършване на социална оценка
 
Страница 4 от 5

Реклама