Молби

16 Молба за освобождаване от задължение за регистрация от админстратор на лични данни
17 Молба за издаване на препис от нотариален акт до Службата по вписванията
18 Молба за издаване на удостоверение за пререгистрация
19 Примерен образец на молба за получаване на ПИК
20 Молба за разсрочване на невнесени здравно осигурителни вноски
21 НОИ. Молба: осигурителен стаж за периода,трудов стаж за периода
22 Образец на молба за издаване на удостоверение за придобита правоспособност по медицинска професия
23 Образец на молба до кмета на община (район) за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво
24 Молба-заявление за издаване на Становище за класификация на отпадъците
25 Молба-заявление за издаване на Санитарно удостоверение за дейности с опасни отпадъци
26 Молба-декларация по ППЗСП
27 Прил. № 11 МОЛБА за изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност и бременност и раждане за периоди след ликвидация или прекратяване на осигурителя
28 Молба-декларация по Наредба №5 за отпускане на целеви помощи за отопление
29 Молба-декларация за получаване на целева помощ за ученици
30 Молба-декларация за получаване на месечни помощи за деца до 18 год.
 
Страница 2 от 5

Реклама