Mолба–декларация за изплащане на целева помощ за пътуване на многодетни майки по чл. 34б от ППЗСПД

Mолба–декларация за издаване на удостоверение за безплатно пътуване на многодетни майки по чл.34а от ППЗСПД

Молба-декларация за получаване на еднократна помощ при бременност

Молба-декларация за получаване на еднократна помощ при раждане на дете по чл. 6 от Закона за семейни помощи за деца

Молба-декларация за получаване на месечни помощи за отглеждане на дете до 1 година от неосигурена майка(осиновителка/осиновител) и осигурена майка, която не отговаря на условията на чл.48а и чл. 52а от кодекса за социалното осигуряване

Молба-декларация за получаване на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст

Молба-декларация за получаване на целева помощ за ученици

Молба-декларация за получаване на еднократни парични помощи за отглеждане на деца по чл. 6а, 8в от Закона за семейни помощи за деца, § 15 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПД

Молба-декларация за получаване на месечна добавка по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца

Подобни статии:
 

Реклама