МОЛБА
за сключване на трудов договор без определен срок

 

Вх. № ........../................... г.   

До ..............................................
(директор, управител, представител)
на ...............................................
(предприятие)
гр. ..............................................

 

 

 

МОЛБА

 

от ............................................................................................................

(трите имена по документ за самоличност)

 

живущ/а .................................................... ..............................................................................

........................................................ .................................................................

(точен адрес)

 

ЕГН ............................................

 

Уважаеми(а) господин(жо) ............................. ..........................................................................

Моля да бъда приет(а) на работа в повереното Ви предприятие на длъжност ............................................................. .........................................................................................

(посочва се наименованието на длъжността или работата)

                                                                                                   (посочва се закон, устав и т. н.)

Притежавам диплом № ............./...............  издадена от ..........................................................
........................................................................ ...............................................................................

(посочва се учебното заведение)

за завършено ........................................... ........................................................ образование
(висше, колеж, средно, основно)

Притежавам документ за правоспособност .............................................................................

Владея чужди езици: ..................................................................................................................

Имам набран трудов (служебен) стаж общо ................... г. ................ м. ............... д. ..........

Имам основен стаж ............ г. ........... м. .............. д. .....................

Надявам се кандидатурата ми да бъде одобрена.

Прилагам следните документи:

1.      .............................................................. ............................................................................

2.      ........................................................... ...............................................................................

3.      .......................................................... ................................................................................

4.      .......................................................... ................................................................................

5.      ......................................................... .................................................................................

 

 

гр. (с) ........................  
дата: .........................

С уважение: ..............................

Подобни статии:
 

Реклама