Вх.№ ............/........

ДО
ДИРЕКТОРА на ТП на НОИ
.............................………….


М О Л Б А

От ........................................ ............................................ ЕГН ......................
(име, презиме, фамилия)
постоянен адрес ……………………………………………………………........
(град/село, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап., телефон)
лична карта № ……………………….. , издадена на ………………20. …. г. от .........................................................................

ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,

Моля да ми бъде издадено удостоверение за персонален идентификационен код, който да ми послужи за проверка на осигурителния ми статус чрез ИНТЕРНЕТ – страницата на НОИ.

Дата: ...................
Град: ...................

Подпис: ........................

Приел документите:………………………………
(име, фамилия, длъжност и подпис)

Подобни статии:
 

Реклама