ДО ДИРЕКЦИЯ "ДИАГНОСТИЧНА
И ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ" ПРИ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

МОЛБА

От ........................................................... (имената според документа за самоличност)

Живеещ/а в ..................................... ....................................................... ................... на

адрес........................ ................................... , тел.за връзка ................ ...................

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Моля, да ми бъде издадено удостоверение за придобита правоспособност

като ........................................ (посочва се придобитата медицинска професия), което ми е

необходимо за работа в чужбина (или се посочва конкретната страна).

Прилагам следните документи:

1. Диплома/и (свидетелство) за придобито медицинско образование;
2. Диплома или свидетелство за придобита специалност (ако има такава);
3. Документ за трудов стаж (удостоверение, справка или препис-извлечение от
трудовата книжка, издадено от последната месторабота с изчислен към съответната
дата общ стаж по медицинската професия и потвърждение, за това че не са налагани
наказания и не е отнемана правоспособността).

Моля, да получа документа на посочения от мен адрес ИЛИ на ръка в Министерство на здравеопазването (подчертава се начина на получаване).

Дата: ..................

Подпис:.................

Подобни статии:
 

Реклама