До кмета
на община (район) .......................
гр. (с.) ............................
област ..........................

МОЛБА

за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво

от .....................................(трите имена на собственика/възложителя)

ЕГН ................................,

живущ гр. ....................., л.к. № ............................, издадена на ..........................., от ................................

Телефон: ....................... Факс: ......................

Господин Кмете,

Моля да бъде открита строителна площадка и да бъде определена строителна линия и ниво на строеж за следния строеж: .........................................................................................................................., намиращ се в недвижим имот: УПИ (ПИ) № .............................., кв. .............................., местност ".........................................", по ЗРП на гр. (с.) ......................................................................., с административен адрес: ................................................................................................................, в съответствие с издадено разрешение за строеж.

Прилагам:

1. Документ за собственост и/или за учредено право на строеж;
2. Разрешение за строеж;
3. Договор за осигурен строителен надзор (когато е задължителен такъв или когато е сключен такъв по желание на възложителя, дори и да не се изисква). Към договора се прилагат лицензи, издадени от Дирекцията за национален строителен контрол за упражняване на строителен надзор на съответните видове строежи от съответното застрояване;
4. Трасировъчен план и план за вертикална планировка;
5. Данни за изпълнителя по договора за строителство и техническия ръководител на строежа;
6. Разрешения и други документи, необходими в зависимост от конкретния вид строеж в съответствие с проекта за организация и изпълнение на строителството:
- за заемане на тротоар и/или част от уличното платно;
- за преминаване на строителна и транспортна техника през централни градски части и други зони с ограничен режим за преминаване;
- за ограждане на строителната площадка с временна ограда;
- за извозване на хумус;
- за извозване на земни маси;
- за извозване на строителни отпадъци;
- за изкореняване и/или отсичане на съществуващи дървета.


Дата: ......................

Подпис: .................................

Подобни статии:
 

Реклама