Вх. № ......../..... 200... г.

ДО
............РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ
ЗА ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА
ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ
адрес..........................

МОЛБА - ЗАЯВЛЕНИЕ

от ........................................................(име, презиме, фамилия) на длъжност .................................

фирма ....................... ......................................................... .............................................. с адрес

гр. /с/.................................................................. район ..............................................................

ул. (ж.к.) ........................ ............ ................................ ...................... № ........ бл. .......... вх. .......

сл. тел. ............................., дом. тел. .....................................

ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Моля да ми бъде издадено "Становище за класификация на отпадъците" за:

обект: .......................................... ..............................................................

подобект: ...................................................................................................

на адрес: гр. /с/ ......................................................... район .......................................................

ул. (ж.к.) ........................................... ....................................................... № ...... бл. ..... вх. .....

ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

1. Молба - заявление.
2. Работни листове за класификация на отпадъците (за всеки вид отпадък по определения код).
3. Описание на технологичния процес, при който се образуват отпадъци или програма за управление
на отпадъците.
4. Информационни листове за безоиастност на химичните вещества и препарати (съгласно приложение №16) от Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на съществуващите и нови химични вещества ДВ бр.5/2003г.
5. Документ за платена такса.

Настоящото "Становище за класификация на отпадъците" е необходимо за представяне в РИОСВ.

Подобни статии:
 

Реклама