Вх. № ......../..... 200... г.

ДО
СТОЛИЧНАТА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ
ЗА ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА
ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ
София 1233, ул. "Враня" № 20

МОЛБА - ЗАЯВЛЕНИЕ

от ........................................................(име, презиме, фамилия) на длъжност .................................

фирма ................................. .......................................... ................................................... с адрес

гр. /с/.................................................................. район ..............................................................

ул. (ж.к.) ............................ ............................. ................................. № ........ бл. .......... вх. .......

сл. тел. ............................., дом. тел. .....................................

ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Моля да ми бъде издадено "Санитарно удостоверение за дейности с опасни отпадъци"

обект: .............................. ...................................... ....................................

подобект: ...................................................................................................

на адрес: гр. /с/ ......................................................... район ............................. ..........................

ул. (ж.к.) .................. .......................................... ...................................... № ...... бл. ..... вх. .....

ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

1. Срокът, за който се кандидатства.
2. Местонахождение на площадките за извършване на дейности с отпадъци.
3. Видът, съставът, свойствата, количествата и произходът на отпадъците, които ще се третират.
4. Методите и технологиите, които ще се прилагат.
5. Дейностите, за които се кандидатства и кодът им.
6. Съоръженията и инсталациите, които ще се използват и техния капацитет.
7. Мерките за сигурност, които ще се предприемат.
8. Лицето отговорно за управлението на отпадъците с координати за връзка.
9. Списък на управленския персонал по длъжности, задължения, брой и квалификация.
10. Условията, при които ще се извършват дейностите от заявителя.
11. Програма за управление на отпадъците.
12. Оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуално съдебно състояние издадено до 3 месеца преди подаване на заявлението.
13. Проект на технология на обезвреждане или оползотворяване на отпадъците.
14. Авариен план.
15. Проект за крайна рекултивация и грижи за площадката след закриване на дейността.
16. Решение по оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ въз основа на което е издадена виза за проектиране или решение, че не е необходима извършване на ОВОС
17. Документ за платена такса.

Настоящото "Санитарно удостоверение за дейности с опасни отпадъци" е необходимо за представяне в РИОСВ.

Подобни статии:
 

Реклама