вх. №:...............
................. 200 г.

до
Г-Н КМЕТА
НА РАЙОН "...................."


МОЛБА

за разрешение на строеж на ограда

От 1 .................................. (име - собствено, бащино, фамилно) ЕГН,........................... местоживеене ........................................................(населено място, улица №)
От 2 .................................. (име - собствено, бащино, фамилно) ЕГН,........................... местоживеене ........................................................(населено място, улица №)

Молим да ни бъде издадено разрешение за строеж на ОГРАДА на
парцел ................................. им. пл. №................................. квартал №.................... по плана

на местност .............................. ..........................................................................................

ул. ............................... ................................................................................. №.....

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Документи за собственост;
2. Скица на парцела, издадена от отдел "КР";
3. Одобрен проект /за огради с височина над 2м/.

С УВАЖЕНИЕ:....................

Подобни статии:
 

Реклама