До г-н / г-жа ..............................
Изпълнителен директор / Управител
на ..............................................

МОЛБА

От

...........................................................(трите имена), ЕГН .............................

на длъжност ............................................................

в дирекция .............................................................

Уважаеми г-н / г-жо ......................,

Моля да ми бъде разрешено да прекъсна ползването на платен годишен отпуск на основание чл. 175, ал. 1 във връзка с чл. 155, ал. 1 / чл. 155, ал. 5 (и чл. 156) от КТ поради заболяване. Представям болничен лист № ....../..... г. за времето, през което ще съм в отпуск поради временна неработоспособност.

Към днешна дата съм използвал ....... (........................словом) дни от разрешения отпуск.

Моля за вашето разрешение неизползвания остатък от ........... дни от прекратения отпуск да ползвам от .........г. до ............ г.

Дата: ..............

Подпис: ..............

 

Реклама