ДО …………………………………………….
(изписва се длъжността на лицето
което има право да назначава на
длъжността, за която се подава молбата)

М О Л Б А

От …………………………………………………………………....................
(трите имена и пълен адрес)
_____________________________ __________________________________ _________________________________ ______________________________

ЕГН ……………………………

 

Господин ………………………………,

Моля, да бъда приет на кадрова военна служба в поделение ………………………………............. на
(пощенски номер и последното място, в което се намира поделението)

длъжност .................................... .......................................... ....................................................
(точното наименование на длъжността)

Прилагам следните документи:

1. документ за самоличност;
2. автобиография;
3. диплом за средно (висше) образование № …………………….;
4. документи за трудов стаж;
5. медицинско свидетелство;
6. свидетелство за съдимост;
7. документ за отбита наборна военна служба;
8. декларация, приложение № 2;
9. декларация, че желая да бъда приет на кадрова военна служба с по-ниско военно звание от притежаваното по резерва - приложение № 3;
10. удостоверение от военното окръжие, от което е видно основанието за освобождаване от кадрова военна служба - приложение № 4;
11. личен формуляр.

З а б е л е ж к а: Документите по т. 1, 2, 3, 5, 6 и 8 се представят задължително от всички кандидати. Документът по т. 4 се представя от кандидатите, които притежават трудов стаж. Документът по т. 7 не се изисква от кандидатите за кадрова военна служба жени. Документите по т. 9 и 10 се представят от лицата, които касаят. Документът по т. 11 се попълва по образец от служба "Сигурност - военна полиция и военно контраразузнаване" от лицата, които кандидатстват за работа в режимни поделения или за извършване на секретна работа в нережимни поделения.

…………….. г.
град (село)

С уважение ……………………….
(подпис)

Подобни статии:
 

Реклама