До
..................(титла, име, фамилия)
Министър на образованието и науката
гр. София

МОЛБА

От .....................................................................
(трите имена и ЕГН на кандидата - за граждани или наименование - за търговци и юридически лица с нестопанска цел)

........................................................................
(адрес за кореспонденция - за граждани; седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция - за търговци и юридически лица с нестопанска цел)

представляван от ......................................(трите имена и ЕГН) - председател

идентификационен код по БУЛСТАТ ........................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Моля от учебната ...................... да бъде разрешено откриването на ..............................................(пълното наименование на училището)

Училището по вид ще е ........................................(Посочва се видът на училището по смисъла на чл. 11 и чл. 26, ал. 1 от ЗНП)

и ще дава на учениците .........................................(посочва се видът - общо или професионално и степента на образованието - начално, основно, средно) образование.

В училището ще се прилага ...............(посочва формата на обучение съгласно чл. 31 от ЗНП) форма на обучение и полудневна и целодневна организация на учебно-възпитателния процес.

Училището ще предлага обучение по следните профили ...................................................(попълва се само ако училището е профилирана гимназия или СОУ с профилирани паралелки)

Училището ще предлага обучение по следните професии и/или специалности по следната програма (авторска или друга) ................................... (попълва се само ако училището е професионално)

Срокът на обучение ще е ....... години.

През първата година на обучение ще има по една паралелка от ......... до .......... клас.

Седалището на училището ще бъде в ...................................... и ще използва ................. етаж от сградата, намираща се на същия адрес. В тази част има ............. класни и ................ административни стаи.

Идентификаторът на сградата по чл. 26 от Закона за кадастъра и имотния регистър е .........................

РАЗЧЕТ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА ЗА СРОКА НА ДОГОВОРА ЗА НАЕМ

Сградата, в която ще се намира училището, е собственост на .................................. и е наета за срок от ............. години.

В училището се предвижда да се обучават ученици от ......... до .......... клас.

Първата година ще се приемат ученици в ........ паралелки (по ....... от ......... до .......... клас включително) и един подготвителен клас.

Максималният брой ученици ще бъде около ........, като паралелките ще са с различен брой - от ......... до ...........

Учебните занятия ще се водят на ........... смяна/смени.

Осигурени са класни стаи за всеки един клас, които ще се използват и за самостоятелна подготовка.

Учебните кабинети (физика, химия, биология, компютърен кабинет и чужд език), физкултурния салон и медицинският блок (кабинет за лекар), ще се използват съвместно с ................................., за което представяме съответния договор. Седмичната натовареност на специализираните кабинети през .............. година от договора се предвижда да е не повече от 20 часа за двете училища.

Ще се осигури хранене на учениците в стола на .......................... В сградата има и бюфет.

На етажа са осигурени адмистративни помещения, които ще се ползват самостоятелно от ................................

През учебната ..................... година ще бъдат открити още ........ паралелки в .......... клас, така че през втората година в ....................................... училище ще се обучават ученици в ............ паралелки (по една от ............ до .......... клас включително)и една подготвителен клас.

Училището ще се управлява и представлява от ................................................... с ЕГН ...................

Към молбата са приложени определените в чл. 17, ал. 1 от ППЗНП документи:

1. Документи, свързани с данни за кандидата:
- за граждани - копие от документ за гражданство и свидетелство за съдимост;
- за търговци или юридически лица с нестопанска цел - копие от съдебно решение за регистрация, съдебно удостоверение за актуално съдебно състояние, а за еднолични търговци и свидетелство за съдимост.

2. Проект за учебен план.

3. Сведение за:
3.1. Директора;
3.2. Учителите.

4. Проект на договор за обучение.

5. Документи, свързани с материално- техническата база.

6. Копия от документи съгласно чл. 9, ал. 2 на Наредба № 7 от 25.06.2001 г. на МОН.

7. Документи за осигуряване на медицинско обслужване на учениците.

8. Документ за платена държавна такса.

Дата ................. г.
гр. ......................

Подпис: ................................
(..............................)

Подобни статии:
 

Реклама