До
.......................(титла, име, фамилия)
Министър на образованието и науката
гр. София

МОЛБА

От (трите имена и ЕГН за граждани, наименование на кандидата за търговци и ЮЛ с нестопанска цел)

(адрес за кореспонденция за граждани, седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция за търговци и ЮЛ с нестопанска цел)

ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ...................... - ПРЕДСЕДАТЕЛ (трите имена и ЕГН за търговци и юридически лица с нестопанска цел)

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД ПО БУЛСТАТ ........................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Моля от учебната ...................... да бъде разрешено откриването на .............................................................................(пълното наименование на детската градина)

Детската градина по вид ще е ...........................................(целодневна, полудневна, седмична)

В детската градина ще се прилагат следните форми на обучение и организация на възпитателно-образователния процес: ...........................................................................................................

През първата година на обучение ще има по една група ................. до ............... години.

Седалището на детската градина ще бъде в ....................................... и ще използва ......... етаж от сградата намираща се на същия адрес. В тази част има ..................... класни и ............. административни стаи.

Идентификаторът на сградата по чл. 26 от Закона за кадастъра и имотния регистър е ......................

РАЗЧЕТ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА ЗА СРОКА НА ДОГОВОРА ЗА НАЕМ

Сградата, в която ще се намира детската градина е собственост на ................................................... и е наета за срок от ......... години.

В детската градина се предвижда да се обучават и възпитават деца от .......... до .......... години.

Първата година ще се приемат деца в ................. възрастови групи и ................... броя подготвителен клас.

Максималният брой деца ще бъде около ............ , като групите ще са с различен брой - от .......... до ...........

Занятията ще се водят на ................ смяна/смени.

Осигурени са стаи за всяка една възрастова група, които ще се използват и за самостоятелна подготовка.

Физкултурния салон и медицинският блок (кабинет за лекар), ще се използват съвместно с ............................................., за което представяме съответния договор. Седмичната натовареност на специализираните кабинети през ................. година от договора се предвижда да е не повече от 20 часа за двете детски градини.

Ще се осигури хранене на децата в стола на .................................................... В сградата има и бюфет.

На етажа са осигурени административни помещения които ще се ползват самостоятелно от ......................................

През учебната ............................... година ще бъде приета още ................. група от .............. годишни деца, така че през втората година в ................................. детската градина ще се обучават и възпитават деца ................. групи (по една от ................ до ............... група включително) и ............... броя подготвителен клас.

Детската градина ще се управлява и представлява от ........................................... с ЕГН ...........................

Към молбата са приложени определените в чл. 17, ал. 1 от ППЗНП документи:

1. Документи, свързани с данни за кандидата (за граждани - копие от документ за гражданство и свидетелство за съдимост; за търговци или юридически лица с нестопанска цел - копие от съдебно решение за регистрация, съдебно удостоверение за актуално съдебно състояние, а за еднолични търговци и свидетелство за съдимост)
2. Проект-програма за предучилищно възпитание и подготовка;
3. Сведение за:
- Директора;
- Възпитателите;
4. Проект на договор за обучение;
5. Копия от документи съгласно чл. 9, ал. 2 на Наредба № 7 от 25.06.2001 г. на МОН;
6. Документи за осигуряване на медицинско обслужване на децата;
7. Документ за платена държавна такса.

Дата ................. г.
гр. .....................

Подпис: ........................

Подобни статии:
 

Реклама