До Началника на
Службата по кадастъра
......................

МОЛБА

от .............................................(трите имена на собственика или инвеститора)

адрес: ..........................................................................................

Г-н Началник,

Моля да ми бъде издадено удостоверение за нанасяне в кадастъра на следния новопостроен обект: ................................... ................................... ...................................... ....................................

Прилагам:

1. Квитанция за платена такса.
2. Обяснителна записка.
3. Данни от полските измервания.
4. Резултати от обработката на измерванията.
5. Координатен регистър на изходните и подробните точки.
6. Ръчна скица с показани точките на РГО и подробните точки от заснетите сгради и обекти на техническата инфраструктура.
7. Документ от общинската администрация за нанасяне в кадастъра.
8. Документ за собственост.Дата: ................

Подпис:.........................

Подобни статии:
 

Реклама