ДО ..................

ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

МОЛБА

От .........................................................,

ЕГН ....................... – юрисконсулт

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА СЪДИИ,

Моля да ми бъде издадено удостоверение за наличие или липса на производство по обявяване в несъстоятелност на ".........................................................." АД, рег. по ф.д. № ............../...............г. на ..... състав по описа на ....................


С уважение:................

Подобни статии:
 

Реклама