ДО ................. съд
ФИРМЕНО ОТДЕЛЕНИЕ
..... С-В
ф.д. ............/....... г.

МОЛБА

От

.......................................,

ЕГН ......................, длъжност ......................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА СЪДИИ,

Моля да бъде издадено удостоверение за актуално състояние на ............................ АД, рег. по ф.д. № ................../........ г.

С Уважение:..................

Подобни статии:
 

Реклама