до
НАЧАЛНИКА НА
ОТДЕЛ "КАДАСТЪР и РЕГУЛАЦИЯ"

МОЛБА

от ...................................................................................................................................

ЖИВУЩ/а/ УЛ./Ж.К./......................................................................... №....... БЛ. ...........

ВХ...................., ЕТ......................, АП...................., гр. ....................................................

ГОСПОДИН НАЧАЛНИК,

СОБСТВЕНИК СЪМ НА ИМОТ, НАХОДЯЩ СЕ НА АДРЕС:

УЛ. /Ж.К./................................................................................................... № ........ БЛ. ............

ВХ. ...................., ЕТ. ......................, АП. ..................., КВ. ........................................................

ПАРЦЕЛ ........................................................ МЕСТНОСТ .....................................................

/или/ ЖИЛИЩЕН БЛОК № ............................., ВХ. .............................., ЕТ. .................

МОЛЯ, ДА МИ БЪДЕ ИЗДАДЕНА:

- СКИЦА НА ИМОТА.

СЪЩАТА ЩЕ МИ ПОСЛУЖИ ПРЕД: ...................................................................

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. НОТАРИАЛЕН АКТ .............................................
2. СКИЦА НА ИМОТА;
3. РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ;
4. РЕШЕНИЕ НА СЪДА;
5. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ;
6. ДРУГИ ...................................................................

Подобни статии:
 

Реклама