ДО
.......................РАЙОНЕН СЪД
ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ

МОЛБА

От ......................., ЕГН ................, адрес: гр. .........................................., ул. "................................................" № ... ет..., тел. ...................., в качеството си на пълномощник на "........................." ..............., със седалище и адрес на управление: гр. ................., район "......................" ул. ".........." № ...., рег. по ф.д. № .........../.........г. по описа на .........., ФО

Срещу:
............................, ЕГН ..............., л.к. № ......................., издадена на ..................г. от МВР-............., адрес: гр. ..............., ................................................

пр. основание: чл. ...... във вр. с чл. 237 б."...." от ГПК

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На ............... г. в гр. ..........., ......................, в качеството си на издател на приложения към настоящата молба запис на заповед, неотменимо и безусловно се е задължил да заплати сумата от ................. /.................../ лева на представляваното от мен дружество или на негова заповед. Записът на заповед е издаден с изрична писмена уговорка "Без протест за приемане и плащане и без разноски". Поради обстоятелството, че на определения ден на падежа – ...................... г. същият не е изпълнил задължението си, на ...................... г. му е връчена нотариална покана в едноседмичен срок от получаването на която длъжникът да погаси горната сума. До момента дължимата сума не е изплатена на доверителя ми "....................." ...................

Изложеното обуславя правния интерес на представляваното от мен дружество от предявяване на настоящата молба, с която Ви моля да ни бъде издаден изпълнителен лист срещу ............................, ЕГН ................... за сумата от ................... /..................../ лева ведно със сторените по делото разноски.

Прилагам: Запис на заповед от ................ г., удостоверение за актуално състояние на "........................." ..................., нотариална покана, пълномощно, платежен документ за внесена държавна такса

С уважение: ........................
........................... – пълномощник/

Подобни статии:
 

Реклама