До Началника на
Техническата служба към община
......................

МОЛБА

от ...........................................(трите имена на собственика или инвеститора)

адрес: ...................................................................................

Г-н Началник,

Моля да разпоредите да бъде нанасен в кадастъра следния новопостроен обект: .................................................................................................................................................

Прилагам:

1. Заверено писмо от съответната служба по кадастъра по местонахождение на имота – оригинал;
2. Заверено копие от кадастрален лист;
3. Документ за собственост;
4. Разрешение за строеж;
5. Акт за узаконяване;
6. Архитектурен проект (при извършване на преустройство);
7. Обяснителна записка;
8. Данни за полските измервания във формат съгласно Приложение № 1 от Указания за изработване, приемане и одобряване на кадастрални планове, издадени от МТРС, 1997;
9. Резултатите от обработка на измерванията;
10. Координатен регистър на изходните и подробните точки;
11. Ръчна скица с показани точките на работната геодезическа основа и подробните точки от заснетите сгради и обекти на техническата инфраструктура.

Дата: ..................

Подпис:............................

Подобни статии:
 

Реклама