До началника на
Службата по кадастъра -
................................

МОЛБА

от .....................................................................(трите имена)

адрес: .................................................................

Г-н Началник,

В качеството ми на собственик на следния недвижим имот: ................................................................................................................................................., Ви моля да разпоредите попълване (поправяне) на следната непълнота (грешка) в действащия кадастрален план за моя имот: .................................................. ...............................................................................................

Прилагам: Документ за собственост.

Дата: .................

Подпис: ..............................

Подобни статии:
 

Реклама