До началника на ДНСК/РДНСК
Община (район) .......................
гр. (с.) ............................

 

 

МОЛБА

за издаване на разрешение за ползване на строеж

 

от .................................................................................., (трите имена на възложителя/упълномощено от възложителя лице и № на пълномощното)

ЕГН ................................,

 живущ гр. ....................., л.к. № ............................, издадена на ..........................., от ................................

Телефон: .......................   Факс: ......................

 

        Господин Началник,

Моля да разпоредите назначаване на Държавна приемателна комисия и впоследствие да ми бъде издадено разрешение за ползване на следния завършен строеж от ......................................... категория: ..............................................................................., намиращ се в недвижим имот: УПИ (ПИ) № .............................., кв. .............................., местност ".........................................", по ЗРП на гр. (с.) ........................................................................................................, с административен адрес: ..................................................................................................

 

Прилагам:

  1. окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, към който се прилагат:
  2. разрешение за строеж (акт за узаконяване);
  3. протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива;
  4. констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа;
  5. документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима;
  6. заверена заповедна книга;
  7. документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот, или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;
  8. договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.

 

 

Дата: .................

С уважение: ............................

Подобни статии:
 

Реклама