Формуляри

31 Парични обезщетения и помощи от ДОО
32 Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ - нов формат
33 Сметка изплатени суми
34 Искане за прилагане на СИДДО за молителя
35 Искане за прилагане на СИДДО за платеца на дохода
36 Искане за прилагане на СИДДО за чуждестранната данъчна администрация
37 Искане за прилагане на СИДДО за ТД на НАП
38 Искане за прилагане на СИДДО за ЦУ на НАП
39 Искане за издаване на данъчни документи
40 Искане за промени в регистрацията на ЕКАФП в ТД на НАП
41 Искане за прихващане или връщане на недължимо платени суми
42 Уведомление за регистрация на ЕКАФП в ТД на НАП
43 Заявление за подаване на декларации и справки по електронен път
44 Заявление за дерегистрация по Закона за данък върху добавената стойност
45 Заявление за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност
 
Страница 3 от 5

Реклама