Формуляри

16 Искане за прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане за ЦУ на НАП
17 Искане за прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане за чуждестранната данъчна администрация
18 Формуляр СС-04012 Отчет за приходите и разходите на селскостопанските предприятия - тримесечен
19 Формуляр Основни краткосрочни показатели - месечен
20 Формуляр Отчет за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд - тримесечен
21 Формуляри за достъп до обществена информация
22 Формуляри за годишно приключване - 2009 г
23 Формуляри на хартиен носител - предприятията с нестопанска цел - сдружения и фондации, вкл. политически партии, църкви, читалища и др. за 2012 година
24 Формуляри на хартиен носител. Предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 2012 година
25 Формуляри на хартиен носител. Нефинансови предприятия
26 Интрастат формуляри и декларации
27 Формуляри на хартиен носител
28 Формуляри за годишни отчети
29 Квалификационно и мотивационно обучение. Формуляри
30 Формуляри за регистрация по Закона за личните данни
 
Страница 2 от 5

Реклама