Последно променен на Петък, 08 Март 2013 15:08

УДОСТОВЕРЕНИЕ

С настоящото удостоверение   долуподписания/та/ …………………………………………..,
ЕГН ……………………  удостоверявам че като самоосигуряващо се лице ,регистриран/а/ в регистър БУЛСТАТ ......................................................... за периода:

От  м. ….. 20… г. до  м. …...20…..г./12 месеца/

Съм осигурен/а/ за всички осигурителни случаи върху посочения осигурителен доход и получил/а/ следното парично обезщетение за временна неработоспособност:

Месец,година

Брутно трудово възнаграждение / осигурителен доход за самоосигуряващи се лица/

Сума на паричното обезщетение за временна
Неработоспособност

      Общо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо:

 

 

 

 

За посочения период са внасяни редовно осигурителните вноски.
Настоящото  да послужи пред .........................................

 

Дата……. .
гр.   …………               

Подпис на самоосигуряващото се лице:……….…

 

Реклама