Последно променен на Четвъртък, 10 Януари 2013 13:33

Формулярът представлява медицински доклад за удостоверяване на временна неработоспособност при общо заболяване, майчинство, трудова злополука или професионална болест. Той замества болничния лист и се издава от държавата по престой/пребиваване – за нуждите на компетентната осигурителна институция за конкретното лице.

Формуляр Е 116 се изпраща в компетентната държава с формуляр Е 115 „Молба за парично обезщетение за неработоспособност”. В България формуляр Е 115 се издава от Централно управление на НОИ, дирекция „Европейска интеграция и международни договори” (ЕИМД).

Когато формулярът е издаден в друга държава - членка на ЕС/ЕИП, той се попълва от съответния чуждестранен лекар и институция и се изпраща до ЦУ на НОИ.

Преди попълване на формуляра следва внимателно да се прочетат указанията, които се намират в края на формуляра.

I. Попълване на Е 116 в България – за лица, подчинени на социалното законодателство на друга държава – членка на ЕС/ЕИП

При необходимост работещо лице, подчинено на социалното законодателство на друга държава – членка на ЕС/ЕИП, да ползва права при временна неработоспособност (издаване на болничен лист с цел получаване на парично обезщетение за временна неработоспособност), то заявява това на лекуващия го лекар в България. Формулярът се попълва в два идентични екземпляра на пишеща машина или на компютър.

Е 116 се издава еднолично от лекуващите лекари, за временна неработоспособност на едно лице за период до7 дни непрекъснато, но не повече от 40 дни с прекъсване в една календарна година. След изтичане на този период, за попълване на Е 116, болния се насочва към ЛКК.

Работещото лице трябва в тридневен срок лично да уведоми своя работодател в другата държава – членка на ЕС/ЕИП за състоянието си на временна неработоспособност, възникнало в държавата по престой/пребиваване.

Попълване на полетата във формуляра се извършва от:

1) Договорните партньори на НЗОК, които съгласно българското законодателство имат право да издават болничен лист – полета 3, 4, 5.

В каре 3 лекарят нанася данните, които му съобщава лицето. Данните се верифицират чрез представяне на лична карта и удостоверителен документ за право на медицинска помощ в ЕС/ЕИП – ЕЗОК, Удостоверение за заместване на ЕЗОК, или Удостоверение за регистрация в НЗОК (само за лицата, регистрирани в НЗОК с Е 106). Копие от удостоверителния документ се прилага от ИМП при отчитане на дейността в РЗОК.

В каре 4 ИМП попълва своите данни и отбелязва със знака „Х” медицинската си преценка за актуалното състояние на пациента.

Т. 4.1 от формуляр Е 116 се попълва и когато лицето ползва отпуск за временна неработоспособност за заболяване, за което не е приключила процедурата за признаване на професионалния му характер.

При тази хипотеза не следва да се представя Протокол на ТП на НОИ за проучване на професионалната болест. В случай, че не е завършена процедурата във връзка с признаване професионалния характер на заболяването, което става с издаване на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК в този смисъл, не е необходимо да се представят документи, доказващи, че такава процедура е в ход. След като лицето не представя експертно решение за признат професионален характер на заболяването, приемаме че е налице общо заболяване. В случай, че завърши процедурата и се признае професионалния характер на заболяването със задна дата, би следвало да се издаде нов формуляр Е 116с посочена причина „професионална болест”.

Когато лицето ползва отпуск за временна неработоспособност за заболяване, за което е приключила процедурата за признаване на професионалния му характер, се представя Протокол на диагностична комисия или ЕР на ТЕЛК разширен (специализиран) по професионални болести за признат и/или препотвърден професионален характер на заболяването. Ако съгласно Наредбата за професионалните болести ТЕЛК/НЕЛК са постановили, че професионалната болест е излекувана, би следвало да се издаде нов формуляр Е 116 с посочена причина „болест”.

Забележка: При попълване на имената и констатациите в поле 4, лекуващият лекар поставя отдолу на полето своя подпис и личния си печат.

В каре 5 лекарят попълва медицинското заключение от проведения преглед, като в т. 5.6 се отбелязва международния код на болестта (МКБ), а в т. 5.8 – продължителността на временната неработоспособност.

Карета 6 и 7 се попълват от лекаря в случаите, когато става въпрос за заболяване, възникнало в резултат на трудова злополука. Съгласно законодателствата на някои европейски държави, обезщетенията в натура при такива състояния могат да се различават от обезщетенията в натура при общо заболяване.

2)При попълване на полета 6 и 7 (при трудова злополука и професионална болест) важи казаното по отношение на каре 4 от Е 116.

Попълненият формуляр следва да се преснима от ИМП и копието да се отчете с другата документация в РЗОК.

3) Централно управление на НОИ, дирекция „ЕИМД” – полета 1,2 и 8.

След попълването на карета 3,4,5,6 и 7, двата екземпляра на формуляра се изпращат (или се представят лично) в ЦУ на НОИ (Д „ЕИМД”), където се попълват полета 1, 2 и 8.

НОИ издава придружаващ формуляр Е 115 – „Молба за парично обезщетение при неработоспособност” и изпраща двата формуляра на компетентната осигурителна институция в чужбина.

* Когато Е 116 е попълнен в нарушение на настоящите указания, той се изпраща от Д „ЕИМД” на лекаря, който го е издал, за извършване на поправка.

II. Постъпване на формуляр Е 116 от друга държава – членка на ЕС/ЕИП

Аналогично се постъпва и в случаите, когато подчинено на българското законодателство лице изпадне в състояние на временна неработоспособност при престой/пребиваване в държавите от ЕС/ЕИП.

Полученият от чужбина формуляр Е 116 (обичайно той се съпровожда от Е 115) се изпраща по компетентност в ЦУ на НОИ – дирекция „ЕИМД”.

Прилага се чл. 27 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО, въз основа на който не се изисква да се издава в България болничен лист с данните от Е 116.

Подобни статии:
 

Реклама