(ЗА ЦЕЛИТЕ НА СУМИРАНЕТО НА ОСИГУРИТЕЛНИ ПЕРИОДИ, ПЕРИОДИ НА ТРУДОВА ЗАЕТОСТ ИЛИ ПЕРИОДИ НА ПРЕБИВАВАНЕ)

ФОРМУЛЯР Е 104 - ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРОМЕНИ В РЕДА ЗА НЕГОВОТО ИЗДАВАНЕ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

В рамките на здравното осигуряване формуляр Е 104 се издава за сумиране на здравноосигурителни периоди, което дава възможност лице, което започне да се осигурява в друга държава членка на ЕС, ЕИП или Швейцария, да придобие здравноосигурителни права в резултат на признаване на предходния му осигурителен стаж.

При завръщане в България лице, което се е осигурявало в друга държава членка, представя в териториалната дирекция (ТД) на НАП формуляр Е 104 и придобива здравноосигурителни права след обработването на формуляра.

По този начин не се налага да бъде следвана предписаната в Член 40а на Закона за здравното осигуряване процедура: осигуряване в течение на 6 последователни месеца, или еднократно заплащане на 12 здравноосигурителни вноски.

От 1 януари 2010 година формуляр Е 104 ще бъде издаван от ЦУ на НЗОК само за нужди, свързани с основното му предназначение:

  • За сумиране на здравноосигурителни периоди, придобити в една държава членка, към здравноосигурителни периоди в друга държава членка - с цел влизане в здравноосигурителната система на другата държава и за гарантиране непрекъснатост на правата;
  • За доказване на приложимото здравноосигурително законодателство за пенсионери с право на пенсия в повече от една държава членка;
  • При поискване от осигурителна институция на друга държава членка по съответно установения в ЕС служебен ред (с формуляри Е 107 или Е 001) - с цел удостоверяване на завършени здравноосигурителни периоди в България.

Заявленията за издаване на Е 104 могат да се подават лично, от родител или пълномощник, или да се изискват служебно от съответния здравен фонд в държавата членка (с формуляри Е 001 или Е 107) - в деловодството на НЗОК или РЗОК, по пощата, по факс, или чрез електронно съобщение (е-mail).

Преди подаването на заявления за Е 104 в деловодството на НЗОК, заявителите ще бъдат консултирани от служител от дирекция „ЕИМС” в НЗОК, а при възможност - от съответните служители в РЗОК, обработващи европейските формуляри.

За допълнителни разяснения се обръщайте за съдействие към дирекция „ЕИМС” в ЦУ на НЗОК (тел. 02/965 9116) и към международните отдели на съответните компетентни осигурителни институции в държавата по престоя.

 

Реклама