Последно променен на Вторник, 14 Септември 2010 12:44

I. Регистрация

обр.ОК-1. Искане за издаване на осигурителна книжка на самоосигуряващо се лице и на съпруга/съпруг на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба

обр.ОК-2. Искане за издаване осигурителна книжка на лице, работещо без трудово правоотношение

обр.ОК-3. Искане за издаване осигурителна книжка на лице, наето по трудов договор от осигурител, който не е едноличен търговец или юридическо лице

обр.ОК-4. Искане за издаване осигурителна книжка на лице, участващо в международни мисии, работещо в международни органи и организации или изпратено на работа в чужбина от български посредник 

II. Провеждане на осигуряването

обр.О-11. Декларация за трудова злополука (ДВ бр. 53/2006 г.)

обр.О-13. Протокол за резултатите от извършено разследване на трудова злополука

обр.О-14. Разпореждане на основание чл. 60, ал. 1 от КСО за приемане или неприемане на злополука за трудова

обр.О-15. Приемна карта за профилакториум, балнеосанаториум или рехабилитационен център

обр.О-18. Картон за получаване на бланки болнични листа

обр.О-19. Заповед за проучване на професионално заболяване

обр.О-20. Протокол за извършено проучване на професионална болест

обр.О-25. Удостоверение за издаден персонален идентификационен код на осигурено лице

Формуляри за регистрация и осигуряване - свали всички формулярите

Подобни статии:
 

Реклама