Последно променен на Вторник, 29 Юни 2010 16:30

Чрез формуляри на хартиен носител

Националният статистически институт публикува формуляр ЕЕ 01022 "Отчет за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд".

Формулярът се попълва от обществени и частни фирми, организации, министерства, ведомства и техните поделения; политически и обществени организации, съюзи и движения, регистрирани на територията на Република България.

Наблюдението е тримесечно, изчерпателно за обществения сектор и извадково за частния сектор. Всички отчетни единици, попаднали в извадката, се уведомяват от териториалните статистически бюра на НСИ.

Срокът за изпращане на попълнените формуляри за I тримесечие на 2010 г. e 15.04.2010 г.

За контакти по методологически въпроси използвайте следните телефони по местонамиране на дейността на предприятието.

Чрез попълване на електронни формуляри на отчетите (в offline режим) и изпращането им
по електронна поща

Националният статистически институт публикува формуляр ЕЕ 01022 "Отчет за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд".

Формулярът се попълва от обществени и частни фирми, организации, министерства, ведомства и техните поделения; политически и обществени организации, съюзи и движения, регистрирани на територията на Република България.

Наблюдението е тримесечно, изчерпателно за обществения сектор и извадково за частния сектор. Всички отчетни единици, попаднали в извадката, се уведомяват от териториалните статистически бюра на НСИ.

Заложени са логически условия: задължителни (ЗУ) и ако въведените данни не изпълняват тези условия, няма да е възможно формиране на файл за НСИ; препоръчителни (ФП) - условия, които не могат да бъдат изпълнени поради наличието на определени фактически обстоятелства. При грешка ФП е желателно отново данните да бъдат проверени за допуснати грешки.

При инсталиране на системата файловете се записват по подразбиране в директория C:\NSI_TRUD\. Инструкцията за работа е във файл INSTRUKCIA.DOC.

Подробните указания за попълване на формуляра се намират в sheet "ukaz" на файла ЕЕ01022.xls.

В електронния вариант за въвеждане и контрол е включена възможност за въвеждане на данни за повече от една отчетна единица: след запомняне на данните за вече въведен ЕИК и код по КИД в съответните клетки на заглавната страница се въвежда нов ЕИК и код по КИД.

ВНИМАНИЕ!

-Ако отчетната единица представя само един отчет изберете Код по КИД 0000.

-Ако отчетната единица представя и отчет за българи работещи в чужбина в полето Код по КИД избирате 8888, а за наетите в България - Код по КИД 0000.

-Ако отчетната единица е община и представя отчети по мероприятия, попълва толкова отчети, колкото мероприятия отчита със съответен Код по КИД и с ЕИК на общината.

При затруднения при попълване на Код по КИД се обърнете към съответното ТСБ на посочените телефони за контакти.

Попълнената таблица трябва да се изпраща на следните e-mail адреси в зависимост от местонамирането на дейността на предприятието, като може да заявите, че желаете да получите входящ номер по електронната поща в писмото, в което изпращате файла за НСИ.

Срокът за изпращане на попълнените формуляри за I тримесечие на 2010 г. e 15.04.2010 г.

Област e-mail адрес телефони
Благоевград prom@blgv-01.nsi.bg 073 / 8896-521 - Промишленост
trg@blgv-01.nsi.bg 073 / 8896-525 - Търговия и селско стопанство
strtran@blgv-01.nsi.bg 073 / 8896-523 - Строителство и транспорт
socdeinost@blgv-01.nsi.bg 073 / 8896-534 - Нематериална сфера
Бургас StatOtchet@BRGS-02.NSI.BG 056 / 85 19 40
Варна statform@varn-03.nsi.bg 052/575-223
Велико Тьрново trud-vt@vtrn-04.nsi.bg 062/ 614526 - за данните във формулярите
062/ 614552 - за работа с ел.формуляри
Видин VTomov@VIDN-05.nsi.bg 094/ 609 264
Враца Administrator@VRAC-06.NSI.BG 092 / 668666
Габрово Administrator@GBRV-07.NSI.BG 066/ 819 724
Кьрджали GSO_Kardjali@KRJL-08.nsi.bg 0361/ 67041
Кюстендил Administrator@KSTN-09.NSI.BG 078/ 55-96-45
Ловеч Otcheti@LVCH-10.nsi.bg 068/ 686061
Монтана otcheti@mntn-11.nsi.bg 096/ 300-812
Пазарджик elformi@pzjk-12.nsi.bg 034/ 40-27-40
Перник trud@PRNK-13.NSI.BG 076 / 688655; 688665
Плевен statformpleven@PLVN-14.NSI.BG 064/ 890417; 890434
Разград Administrator@RZGR-16.nsi.bg 084/ 61-61-14
Русе otchet@ruse-17.nsi.bg 082/ 811-415
Силистра stat@SLST-18.NSI.bg 086/ 81-83-14; 81-83-33
Сливен godotch_tsbsl@SLVN-19.NSI.BG 044/ 613428; 613415; 613414
Смолян Administrator@SMLN-20.NSI.BG 0301/67414, 67415, 67416
Стара Загора god2004@zagr-23.nsi.bg
szrel@zagr-23.nsi.bg
042/ 619416; 619417
Добрич ADMINISTRATOR@DBCH-24.NSI.BG 058/ 655315
Тьрговище Administrator@trgv-25.nsi.bg 0601/ 694-24
Хасково tsbhas@aidabg.net 038/ 608870
Шумен ANasteva@shmn-27.nsi.bg 054/ 850615
Ямбол Stat@JMBL-28.NSI.BG 046/ 686325; 686314


За област София–град и област Пловдив, в зависомост от дейността на отчетната единица, използвайте един от следните адреси:
Област e-mail адрес дейност телефони
София-град Industry_tekushti@nsi.bg Промишленост 9857-415
commerce_tekushti@nsi.bg Търговия 9857-435
Build_tekushti@nsi.bg Транспорт и строителство 9857-678
Education_sof@nsi.bg Образование 9857-492
Science_sof@nsi.bg Наука 9857-445
Finance_NTO_sof@nsi.bg Финанси и НТО 9857-674
Service_sof@nsi.bg Услуги 9857-403
Agriculture_sof@nsi.bg Селско стопанство 9857-405
София-област stat_prom@nsi.bg Промишленост 9708-769
stat_targ@nsi.bg Търговия 9708-757
stat_selsko@nsi.bg Селско стопанство 9708-761
stat_str_tran@nsi.bg Строителство, транспорт и съобщения 9708-771
stat_socdeinosti@nsi.bg Социални дейности 9708-756
Пловдив TRUDPROM@PLDV-15.NSI.BG Промишленост 032/65-87-29
TRUDTRG@PLDV-15.NSI.BG Търговия
TRUDSEL@PLDV-15.NSI.BG Селско стопанство
TRUDSTR@PLDV-15.NSI.BG Строителство
TRUDNEM@PLDV-15.NSI.BG Нематериална сфера
Подобни статии:
 

Реклама