Формуляри на хартиен носител. Предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 2012 година

Печат
Последно променен на Четвъртък, 03 Януари 2013 15:45

Попълнени хартиени формуляри се подават само в съответните териториални структури на НАП, по пощата с обратна разписка или в пощенската станция. Те се представят заедно с годишната данъчна декларация на хартиен носител. Приетата годишна данъчна декларация получава уникален входящ номер, който задължително се записва като входящ номер и на Годишния отчет за дейността на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 2012 година.

Годишният отчет за дейността можете да изтеглите и разпечатате в PDF формат:

Наименование на формуляра
Годишен отчет за дейността на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 2012 година – пълен комплект
Годишен отчет за дейността на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 2012 година - Заглавна страница
1. Справка за предприятието през 2012 година
2. Справка за група предприятия през 2012 година
3. Счетоводен баланс към 31.12.2012 година
4. Отчет за приходите и разходите за 2012 година
5. Отчет за приходите и разходите от стопанска дейност в периода на ликвидация или несъстоятелност през 2012 година
6. Отчет за паричните потоци за 2012 година
7. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2012 година
8. Справка за платените данъци и такси за 2012 година

Годишен отчет за дейността на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за периода от ………… до ………… 2013 година

Попълнени хартиени формуляри се подават само в съответните Териториални статистически бюра през цялата 2013 година.

Годишният отчет за дейността можете да изтеглите и разпечатате в PDF формат:

Наименование на формуляра
Годишен отчет за дейността на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за периода от ………… до ………… 2013 година - пълен комплект
Годишен отчет за дейността на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за периода от ………… до ………… 2013 година - Заглавна страница
1. Справка за предприятието за периода от ………… до ………… 2013 година
2. Справка за група предприятия за периода от ………… до ………… 2013 година
3. Счетоводен баланс към ………… 2013 година
4. Отчет за приходите и разходите за периода от ………… до ………… 2013 година
5. Отчет за приходите и разходите от стопанска дейност за периода от ………… до ………… 2013 година
6. Отчет за паричните потоци за периода от ………… до ………… 2013 година
7. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за периода от ………… до ………… 2013 година
8. Справка за платените данъци и такси за периода от ………… до ………… 2013 година
Подобни статии: