Последно променен на Четвъртък, 03 Януари 2013 15:34

Попълнени хартиени формуляри се подават само в съответните териториални структури на НАП, по пощата с обратна разписка или в пощенската станция. Те се представят заедно с годишната данъчна декларация на хартиен носител. Приетата годишна данъчна декларация получава уникален входящ номер, който задължително се записва като входящ номер и на Годишния отчет за дейността на нефинансовите предприятия, несъставящи балнс (ЕТ) за 2011 година.

Годишния отчет за дейността можете да изтеглите и разпечатате в:

опълнени хартиени формуляри се подават само в съответните териториални структури на НАП, по пощата с обратна разписка или в пощенската станция. Те се представят заедно с годишната данъчна декларация на хартиен носител. Приетата годишна данъчна декларация получава уникален входящ номер, който задължително се записва като входящ номер и на Годишния отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс за 2012 година.

Годишният отчет за дейността можете да изтеглите и разпечатате в PDF формат:

Наименование на формуляра
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2012 година - пълен комплект
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2012 година - Заглавна страница
1. Справка за предприятието през 2012 година
2. Справка за местните единици за 2012 година
3. Справка за група предприятия през 2012 година
4. Счетоводен баланс към 31.12.2012 година
5. Отчет за приходите и разходите за 2012 година
6. Отчет за собствения капитал за 2012 година
7. Отчет за паричните потоци за 2012 година
8. Справка за приходите и разходите от лихви за 2012 година
9. Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2012 година
10. Справка за разходите за придобиване и поддържане на дълготрайни материални (ДМА) и нематериални активи (ДНА) с екологично предназначение за 2012 година
11. Справка за платените данъци и такси за 2012 година
12. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2012 година
13. Справка за вземанията и задълженията, разпределени по институционални сектори към 31.12.2012 година
14. Справка за притежаваните ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12.2012 година
15. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2012 година
16. Справка за чуждестранните преки инвестиции към 31.12.2012 година
17. Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство през 2012 година
18. Справка за приходите от продажби на предприятията, предоставящи бизнес услуги по видове продукти през 2012 година
19. Справка за приходите от продажби на стоки, материали и комисионни от търговско-посредническа дейност в раздел "Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт" през 2012 година
20. Справка за приходите от продажби на стоки, материали и комисионни от търговско-посредническа дейност в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" през 2012 година
21. Справка за продажбите и търговските обекти през 2012 година
22. Отчет за наличностите, постъпленията и разходите на суровини и материали за 2012 година
23. Отчет за разходите на горива и енергия за 2012 година
24. Справка за производството и продажбите на енергийни продукти за 2012 година
25. Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2012 година
26. Справка за иновационната дейност на предприятието през периода 2010-2012 година
27. Справка за производството и продажбите на промишлени продукти през 2012 година

Предприятията, произвеждащи промишлени продукти, имат възможност да изтеглят и разпечатат подготвените, в XLS формат, специфични справки, за всяка икономическа дейност поотделно.

Подобни статии:
 

Реклама