Последно променен на Четвъртък, 05 Април 2012 10:40

Парични обезщетения и помощи от ДОО

Формуляри за подаване на болнични

Приложение 1 към чл.3 ал. 3 и 4 ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50 и 51 от КСО
Приложение 2 към чл. 4 МОЛБА - ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50 и 51 от КСО за остатъка от 135 до 315 календарни дни
Приложение 3 към чл. 5 МОЛБА - ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 от КСО

Приложение 4 към чл. 5 МОЛБА – ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 54 от КСО
Приложение 5 към чл. 6 МОЛБА – ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парична помощ по чл. 11, ал. 3 от КСО
Приложение 6 към чл. 7 МОЛБА – ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парична помощ при смърт на осигурено лице по чл. 11, ал. 2, чл. 12, ал. 2 или чл. 13, ал. 2 от КСО
Приложение 7 към чл. 8 Д Е К Л А Р А Ц И Я за банковата сметка за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО
Приложение 8 към чл. 11 ал. 1 ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО
Приложение 9 към чл. 11 ал. 1 ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ по чл. 3 – 5 и 14 от Наредбата
Приложение 10 към чл. 11 ал. 8 С П Р А В К А за приети и върнати документи, представени с придружително писмо или молба вх. № ...................../..................20... г. в ТП на НОИ
Приложение 11 към чл. 12 МОЛБА за изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност и бременност и раждане за периоди след ликвидация или прекратяване на осигурителя
Приложение 12 към чл. 14 ал. 1 ДЕКЛАРАЦИЯ за промяна на обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения и/или помощи от държавното обществено осигуряване
Приложение 13 ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 6 от КСО до 15 календарни дни
Приоложение 14 ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 7 от КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни
Заповед и заявление за ползване на платен отпуск в размер на 275 дни-разликата до 410 календарни дни Заповед и заявление за ползване на платен отпуск в размер на 275 дни(разликата до 410 календарни дни)
Заповед, заявление и декларация за платен отпуск до навършване на 2 години на детето Заповед, заявление и декларация за платен отпуск до навършване на 2 години на детето
Декларация по чл.39 от Наредбата за медицинска експертиза Декларация по чл.39 от Наредбата за медицинска експертиза на работоспособността за гледане на болен член от семейството

Подобни статии:
 

Реклама