Последно променен на Сряда, 26 Май 2010 16:43

Входящ № ...…………..../...……......................г.

ДО
ТД на НАП .....……………………........


ИСКАНЕ

Долуподписаният .......................................................... ............………………...................................

(трите имена на представителя на данъчно задълженото лице)

ЕГН:.................................................., като представляващ/управляващ или упълномощено лице на

…….............................................. ..………………............................................................................

(наименование на предприятието)

ИН (ЕИК по Булстат):......………………......... Служебен номер (ННДР) ....………………………

Населено място: .………..................................... Община: .......................……...................…..........

адрес на управление (или постоянен адрес за физически лица):

гр. (с.) …………………….…………., бул./ул. ................................………………….. № ………….

Телефон:...…….................................. ................................... е-mail ………………………….….........

ТД по регистрация гр. .......……………………......................................

Притежаващ фискално устройство:

...................................... .………...............….... ……........…....... …..……........…..................

(модел на фиск.у-во) (инд.№ фискално у-во) (инд.№ ФП) (наименование на обекта)

Вид дейност ………………………………………………………………………………………….

Адрес на обекта: Бул./ул. ...................……………….. № ………

Населено място: .………..................................... Община: .......................……...................…..........

Телефон ………………………………………., е-mail ……………………………………………...

Желая да ми бъде заверено свидетелство за регистрация на горецитираното ФУ поради:

……................................................… …………….......................................... ..................................

(посочват се причините, поради което е издадено устройството)

И същото да бъде вписано в регистъра за фискалните устройства в ТД – гр. ……………..

Дата: ...…..…………......

Подпис:………………..……………………

Подобни статии:
 

Реклама